PhD in Pedagogical Sciences

Instructor of the Foreign Languages Department
 

CONTACT INFORMATION:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teacher’s Office: Room 1210

Tel: +38 (0542) 68-77-87

 

EDUCATION:

 • BA (Teacher of English, German) - Sumy State Pedagogical Institute
 • PhD (Theory of Teaching) – H.S. Skovoroda Kharkiv National  Pedagogical University

 

RESEARCH INTERESTS:

 • Heuristic Teaching and Learning
 • Pedagogical Diagnostics
 • Pedagogical Testing
 • Critical Thinking

Personal Profiles:

GOOGLE SCHOLAR 

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8106-7367

 

RESEARCH RESULTS: 

SCIENTIFIC RESEARCH WORK

 1. Тестування самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів у процесі. / Дослідження нових напрямів розвитку професійно-спрямованої комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст]: звіт про НДР (проміжний) № 0112U006016. / Кер. Г.І. Литвиненко. – Суми: СумДУ, 2015. – С.48-54.
  URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44694
 2. Особливості оцінювання англомовної проектної роботи. / Дослідження нових напрямів розвитку професійно-спрямованої комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст]: Критерії та методи оцінювання знань та вмінь відповідно до запропонованого підходу. Розвиток письмових видів мовленнєвої діяльності у магістрантів та аспірантів: звіт про НДР (остаточний) № 0112U006016. / кер. Г.І. Литвиненко. – Суми: СумДУ, 2018. -– С. 18–27.
  URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74159


STUDENT RESEARCH ASSOCIATION:

The Head of the Student Research Association «21st Century Education».

URL:https://drive.google.com/file/d/1d_Ya4O15bS22_sz2qMfBXbg8q5diZ94_/view

 

MAIN SCIENTIFIC PUBLICATIONS:

Monographs:

 1. Навчання англійської мови студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» із застосуванням евристичних методів // Сучасні інформаційні технології в кібербезпеці : монографія / А. С. Довбиш, В. К. Ободяк, І. В. Шелехов та ін. ; за ред. В. К. Ободяка, І. В. Шелехова. – Суми : Сумський державний університет, 2021. С.238‑
  URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82619
 2. 2. Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць із компонентом «назва квітки» в англійській, французькій та українській мовах / Алексахіна Т.О., Усенко Н.М. Нефедченко О.І. // Theoretical bases of philological researches of modern literature: collective monograph / Davydova N., Oleynik O. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. P. 45-60.
 3. Технологія комплексного тестового контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів. Пізнавально-творча самореалізація особистості в евристичній освіті : [колективна монографія] / [за ред. проф. М.О. Лазарєва ]. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. С. 235‑254.
  URL: https://ifsk.sumdu.edu.ua/images/nauka/monografii/plohyta2.pdf
 4. Тестова діагностика самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів у навчанні гуманітарних дисциплін. Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті: [колективна монографія] / [за ред. проф. М.О. Лазарєва ]. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 324‑344.
  URL: https://ifsk.sumdu.edu.ua/images/nauka/monografii/plohyta.pdf 

Articles:

 1. Особливості формування професійно-творчих умінь студентів у змішаному навчанні / Зайцева І.О., Т.М. Плохута, Н.М. Усенко // Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 42, том 1, 2021. C. 286-292.
  URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/42_2021/part_1/42.pdf
 2. Реалізація структурних компонентів самостійної роботи студентів в евристичному навчанні іноземних мов / Н.М. Усенко, Т.М. Плохута, І.О. Зайцева // Інноваційна педагогіка. – Випуск 32, том 2. – Видавничий дім “Гельветика”, 2021. С. 148-152.
  URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/32/part_2/32-2_2021.pdf
 3. Евристичний підхід до активізації самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів мов / Т.М. Плохута, Н.М. Усенко, І.О. Зайцева // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 74. Т. 3. C. 71-75.
  URL: http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/74/part_3/74-3.pdf
 4. Навчання іноземних мов: евристичні технології у дистанційній освіті. Science and Education a New Dimension. Philology, VII (61), Issue: 210. – Budapest, 2019. P. 86‑88. (http://doi.org/10.31174/SEND-Ph2019-210VII61-17)
  URL:https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2019-210vii61-17.pdf
 5. Евристичні запитання як основа критичного мислення. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / Cуми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. № 9. С. 383–390.
  URL: https://pedscience.sspu.sumy.ua/jornal/jornal_9_15/html5forpc.html?page=0
 6. Формування у студентів умінь самодіагностики результатів пізнавально-творчої діяльності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / Cуми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014, № 7. С. 322–330.
  URL: https://pedscience.sspu.sumy.ua/jornal/jornal_2014_7/html5forpc.html?page=0
 7. Застосування методу «внутрішнього діалогу» для розв’язання евристичних тестових завдань. Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць. – Харків : Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2012. Вип. 41. С. 60–68.
 8. Дидактична модель комплексного тестового контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 10.– Полтава, 2012. Серія «Педагогічні науки». С. 229–235.
 9. Самостійна пізнавально-творча діяльність студентів з позиції критеріально-діагностичного підходу. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Збірник наукових праць. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків, 2012. Вип. 38. С. 99–107.
 10. Діагностичні критерії об’єктивного оцінювання виконання евристичних тестових завдань. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. Вип. № 5 (25). С. 149–153.
 11. Педагогічна діагностика у сучасному дидактичному процесі ВНЗ. Проблеми підготовки сучасного вчителя.– Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. Випуск 4. Частина 2. С. 22–27.
 12. Тести креативності і діагностика пізнавально-творчої діяльності студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 6–7. Суми : СумДПУ, 2011. С. 244–251.
 13. Евристичне тестове завдання як ефективний засіб діагностики й оцінювання самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів / Т. М. Плохута // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Збірник наукових праць. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Харків, 2011. Вип. 35. С. 97–107.
 14. Теоретичні засади комп’ютерного тестування навчальних досягнень студентів. Славянская педагогическая культура: научно-теоретический журнал МСАО им. Я.А. Коменского. – Бендеры, 2010. № 9. С. 199–202.
 15. Науково-технологічні основи тестування навчальних досягнень студентів. Педагогічні науки : Збірник наукових праць. Ч. 3. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. С. 252–262.

Thesis:

 1. Інтерактивні технології викладання іноземних мов: інноваційний евристичний підхід. Scientific and pedagogic internship “Organization of the educational process in the area of philological sciences: a global experience and national practices”: Internship proceedings, November16 December 28, 2020. Venice : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 78‑81.
 2. Евристичні технології навчання іноземних мов у дистанційній освіті. Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 1-2 березня 2017 р.). – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2017. – С. 82–83.
 3. Problems and solutions of IT sphere development in Ukraine / Плохута Т., Рибалко Б.// Матеріали XII студентської конференції «Перший крок у науку». (Суми, 18-19 березня 2021 р.). Суми, СумДУ. 2021 р. С. 441-442.
 4. Time management / Плохута Т., Малус С.// To Make the World Smarter and Safer : матеріали XIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів Лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов 28 березня 2019 р. м. Суми / за заг. ред. Г.І. Литвиненко. Суми : Sumy State University, 2019. C. 75.
 5. Professional burnout / Плохута Т., Зозуля І.// To Make the World Smarter and Safer : матеріали XIII всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та викладачів Лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов 28 березня 2019 р. м. Суми / за заг. ред. Г.І. Литвиненко. Суми : Sumy State University, 2019. C. 83.


EDUCATIONAL MATERIALS:

 1. Методичні вказівки з дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» денної форми навчання. Public Speaking in English: Presentations / Укладачі Плохута Т.М., Міхно С.В. – Суми: Вид-во СумДУ, 2021.– 24с.
 2. Робочий зошит з дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» / Укладачі Плохута Т.М., Міхно С.В.,– Суми : Вид-во СумДУ, 2021. – 45 с.
 3. Робочий зошит з дисципліни «Англійська мова» : для студентів 2 курсу технічних і економічних спеціальностей (4 семестр). – Суми : СумДУ, 2015.– 63 с.
 4. Робочий зошит з дисципліни «Англійська мова» : для студентів 1 курсу технічних і економічних спеціальностей (2 семестр). – Суми : СумДУ, 2015.– 73 с.
 5. Тестові завдання з мінімального рівня підготовки студентів I курсу з німецької мови (з граматичним довідником). – Суми : СумДУ, 2014. 51 с.
 6. Методичні вказівки до організації самостійної пізнавально-творчої роботи. «Англомовна презентація». Суми : СумДУ, 2010. – 36 с.
 7. Збірник англомовних текстів та вправ до них для студентів спеціальності «Інформатика». – Суми : СумДУ, 2009. – 62 с.
 8. Робочий зошит з німецької мови : для студ. ІІ курсу заочної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2008. – 54 с.
 9. Робочий зошит з німецької мови : для студ. І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2007. – 61 с.


ELECTRONIC MATERIALS:

 1. Training Test (Modals, Conditions)
  URL:https://tools.elearning.sumdu.edu.ua/free_study_tools/quizz?token=lectured%3Abdfbfffefdb0146a28952df0df830bb6e2d2724b
 2. Training Test (semester 4)
  URL:https://tools.elearning.sumdu.edu.ua/free_study_tools/quizz?token=lectured%3A1b88e21fbc8112c42b0ca0224d6abaf9e0063249


INTERNATIONAL ACTIVITY:

A member of the Public organization «International association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL), Ukraine» (2017-2021). Membership Card № ІМ 0023. URL:https://drive.google.com/file/d/1jZBftFDpWmaNzIdi6Eudn4YPjHJRt9jw/view?ts=5e8dd1f5

CERTIFICATION TRAINING:

Advanced training in the program of innovative pedagogical activities at Sumy State University. Graduation thesis on the topic: «Foreign language learning: heuristic technologies in distance education». Certificate № 05408289 / 1313-19 (180 hours, 18.10.19-22.11.19).

COPYRIGHT CERTIFICATE:

№ 104929 «Heuristic task «Telepresentation» for the organization and assessment of independent cognitive and creative activity of students in blended learning» (27.05.2021). 

COURSERA CERTIFICATES:

URL: https://drive.google.com/file/

 

2 Rymskogo-Korsakova Str., Sumy, 40007 Ukraine
Main Building, room 1202

Tel.: (0542) 687-787

E-mail: [email protected]

When using materials from the site of the Foreign Languages Department ​​reference to the site is required.

All Rights Reserved.