Англійська та німецька мови та літератури

Термін навчання:  4 роки.

Форми навчання: денна.

Програма, розроблена згідно з місією та стратегією Сумського державного університету, спрямована на підготовку висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців, здатних генерувати й забезпечувати трансфер сучасного знання – вчителів англійської та німецької мов і літератур, які володіють ґрунтовною теоретичною базою фахових дисциплін з теорії та методики навчання, педагогіки і лінгвістики, новітніми технологіями навчання і навичками їх практичного застосування, здатні до творчої педагогічної діяльності інноваційного характеру, безперервної самоосвіти та  професійного самовдосконалення в умовах сучасних викликів освітньої галузі. Окрім високого рівня професійної підготовки, випускники повинні володіти навичками розвинутого системного, аналітичного та критичного мислення, комунікативними та організаторськими здібностями, конфлікт-менеджменту, креативності, адаптивності, саморефлексії та здоров’язбереження, правової культури, мати здатність працювати у багатофункційному швидкозмінному інформаційно-технологічному середовищі, вільно володіти державною, англійською та німецькою мовами, тобто бути високоінтелектуальними фахівцями у галузі освіти.

 

Профіль освітньої програми: https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1982

 

Гарант освітньої програми:

Отрощенко Лариса Степанівна – доцент кафедри іноземних мов Сумського державного університету, кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

 

Члени робочої проєктної групи:

Гнаповська Людмила Вадимівна – доцент кафедри іноземних мов Сумського державного університету, кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 – германські мови;

Козловська Ганна Борисівна – доцент кафедри іноземних мов Сумського державного університету, кандидат філологічних наук, спеціальність 10.02.04 –  германські мови;

Усенко Наталія Миколаївна – директор комунальної установи Сумська загальна освітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Сумської міської ради, кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.09 –  теорія навчання.

  

Обов’язкові навчальні дисципліни

Цикл загальної підготовки

 • Сучасна українська літературна мова
 • Інтегрований курс «Основи академічного письма»
 • Інтегрований курс «Демократія: принципи, цінності, механізми»
 • Психологія: загальна, соціальна, вікова та педагогічна
 • Педагогіка
 • Історія української культури
 • Інтегрований курс «Методика виховної роботи в закладах освіти, педагогічна культура та професійна толерантність вчителя»
 • Інклюзивна освіта
 • Основи педагогічної майстерності

Цикл фахової підготовки

 • Практичний курс англійської мови
 • Практичний курс німецької мови
 • Методика навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти
 • Лексикологія англійської та німецької мов
 • Стилістика англійської та німецької мов
 • Зарубіжна література 
 • Вступ до мовознавства
 • Теоретична та практична граматика германських мов
 • Лінгвокраїнознавство
 • Теоретична та практична фонетика
 • Курсова робота з філології

Практична підготовка

 • Практика педагогічна
 • Практика переддипломна

Дисципліни вільного вибору

Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки за спеціальністю 014 Середня освіта  на 2023 – 2024 н. р.

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, Головний корпус (Г1202)

Телефон: (0542) 68-77-87

E-mail: [email protected]

Web: https://kim.sumdu.edu.ua/uk/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.