План розвитку кафедри іноземних мов на 2023 рік:

 • для забезпечення майбутньої успішної акредитації створити окрему раду роботодавців для спеціальності 014 «Середня освіта» (ОПП «Англійська та німецька мови та літератури»). Внести членів ради до списку стейкголдерів СумДУ;
 • продовжити співпрацю з Міжнародним освітнім центром Dinternal та Pearson Education в Україні. У рамках співпраці закупити нові підручники з онлайн компонентом, що сприятиме впровадженню змішаного навчання та імплементації в навчальний процес кращих європейських практик викладання англійської мови;
 • запровадити на кафедрі тему другої половини дня під назвою «Навчання іноземних мов як елемент сталого розвитку в освіті»;
 • проходити закордонні стажування та курси підвищення кваліфікації, безпосередньо пов'язані з вдосконаленням методики навчання майбутніх вчителів середніх шкіл;
 • переглянути робочі програми (силабуси) для всіх рівнів вищої освіти в межах спеціальностей, на яких викладаються іноземні мови, враховуючи кращі світові практики та потреби як здобувачів освіти, так і роботодавців; використовувати й надалі розвивати здобутки кафедри в дистанційному та змішаному навчанні;
 • подати заявку на конкурс проєктів «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» від НФД України під назвою «Диджитальна архівація пам’ятників культури України, які постраждали внаслідок військових дій та окупації»;
 • подати заявку на конкурс Жана Моне під назвою «Розвиток та вдосконалення умінь діалогової взаємодії студентів на заняттях з іноземної мови в сучасних умовах»;
 • отримати фінансування на виконання грантової заявки «Професійний інститут TESOL-Україна, принципи проєктування онлайн курсів ESP» у розмірі 20 065 доларів США, яка була пролонгована на 2023 р.
 • акредитувати Німецький Центр СумДУ Гете-Інститутом для отримання більш високого статусу мовного центру – акредитованого партнера Гете-Інституту України.

 

Перспективи для вдосконалення:

 • підвищити рівень оприлюднення результатів наукової та науково-методичної діяльності у виданнях з високим імпакт-фактором та виданнях, що обраховуються БД SCOPUS та Web of Science;
 • збільшити індекс Хірша викладачів, які мають публікації, що обраховуються БД SCOPUS та Web of Science;
 • збільшити кількість викладачів кафедри, що є членами редакційних колегій фахових журналів категорії Б та журналів, що обраховуються БД SCOPUS та Web of Science;
 • підвищити рівень забезпечення академічної мобільності та міжнародної діяльності включно з публікаціями у співавторстві з іноземними партнерами та партнерами, які входять до першої тисячі рейтингу Webometrics;
 • отримувати призові місця на другому етапі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт;
 • збільшити кількість заявок на участь у загальноуніверситетських грантових програмах та індивідуальних грантових проєктах;
 • підвищити методичний рівень викладання дисциплін згідно з результатами опитування студентів;
 • збільшити кількість науковців, занесених до бази даних стейкголдерів СумДУ від кафедри іноземних мов;
 • викладачам кафедри збільшити кількість досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов;
 • сприяти отриманню викладачами кафедри вчених звань доцента;
 • брати активнішу участь у міжнародних програмах, проєктах, конференціях, симпозіумах, вебінарах, онлайн зустрічах тощо;
 • постійно вдосконалювати структуру веб-сайту кафедри, систематично оприлюднюючи на ньому та на інших кафедральних Інтернет-ресурсах актуальну інформацію про кафедральну діяльність;
 • розширювати співробітництво з випусковими кафедрами СумДУ в аспекті захисту бакалаврських і магістерських робіт англійською мовою та збільшення англомовних наукових публікацій студентів, аспірантів і викладачів;
 • збільшувати кількість угод про співпрацю з іноземними закладами вищої освіти.

 

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, Головний корпус (Г1202)

Телефон: (0542) 68-77-87

E-mail: [email protected]

Web: https://kim.sumdu.edu.ua/uk/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.