Науковий ступінь - доктор філологічних наук за спеціальністю «Германські мови» від 23.10.2018 р.

Автореферат: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14162

Вчене звання – професор кафедри іноземних мов.

Посада - завідувачка кафедри іноземних мов

Експерт НАЗЯВО (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти)

Головний редактор наукового журналу категорії Б «Філологічні Трактати»  (ISSN 2077-804X).

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната Г-1205, тел. (0542) 68-79-03

Посилання на авторський профіль Google Scholar 
https://orcid.org/0000-0003-2604-2340 
Web of Science ResearcherID
U-9342-2018 
https://publons.com/dashboard/summary/


Освіта та кар'єра:

 • В 1995 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мови.
 • До 2001 р. – викладач кафедри іноземних мов Сумського аграрного університету.
 • З 2001 р. по 2005 р. – старший викладач кафедри перекладу Сумського державного університету.
 • З листопада 2005 р. по липень 2008 р.  – аспірант Запорізького національного університету.
 • У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій  раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
 • З листопада 2014 р. по липень 2017 р.  – докторант Запорізького національного університету.
 • У 2018 році захистила докторську дисертацію в спеціалізованій вченій  раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
 • З 2010 р. по 2019 р. – доцент кафедри германської філології Сумського державного університету.
 • З 2019 р. по 31.08.2020 р. – професор кафедри германської філології Сумського державного університету.
 • З 2020 - дотепер – завідувач кафедри іноземних мов. 

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

 1. Третяк Ірина, Любич Анастасія. Дисципліна: практика перекладу, 035 «Філологія». 2 місце у I етапі всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Переклад». Протокол засідання підкомісії від 14 січня 2021 року.
 2. 2020 р. Стеценко Оксана. Дисципліна: практика перекладу, 035 «Філологія». 2 місце у I етапі всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Переклад». Протокол засідання підкомісії від 13 січня 2020 року.
 3. 2019 р. Попова Тетяна. Дисципліна «Практичний курс англійської мови», 035 «Філологія». 2 місце у I етапі всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)». Протокол засідання підкомісії від 15 січня 2019 року.

Наукове керівництво аспірантів, які одержали документи про присудження наукового ступеня:

 1. Степанов В.В. Лінгвосинергетичний аспект концепту ПОЛІТИКА в сучасному американському англомовному дискурсі: дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 Філологія. Запоріжжя, 2021. Разова спеціалізована вчена рада ДФ 17.051.028.
 2. Ущаповська І.В. Структурно-семантичні, соціолінгвальні та прагматичні параметри мови бренду: мультимодальний підхід (на матеріалі англомовних брендів кави) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04. Запоріжжя, 2020. Спеціалізована вчена рада Д. 17.051.02.
 3. Суховецька Л. В. Реалізація лінгвопрагматичного потенціалу спонукальної інтенції в англійськомовному політичному дискурсі (на матеріалі мовлення електорату) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата філол. наук : спец. 10.02.04. Запоріжжя, 2018. Спеціалізована вчена рада К. 17.051.02.

Дисципліни, які викладає:

 • Теоретична фонетика
 • Cтилістика та лексикологія англійської мови
 • Сучасні філологічні парадигми
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Іноземна мова ЗМІ
 • Англійська мова академічного спрямування
 • Англійська мова: комунікативні стратегії

Сфера наукових інтересів:

 • Мовознавство
 • Перекладознавство
 • Когнітивна лінгвістика
 • Лінгвосинергетика

Основні наукові праці:

Монографії:

 1. Н. В. Таценко, А.В. Воронько. Концепти ДОБРО та ЗЛО через призму перекладацьких трансформацій (на матеріалі роману Т. Пратчетта і Н. Геймана «Добрі передвісники»). Модуси сучасного перекладознавства: монографія / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. С.О. Швачко. Суми: Сумський державний університет, 2021. С. 49-58.
 2. Н. В. Таценко. Реалізація емпатії в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний аспект. Монографія. Суми: Сумський державний університет, 2017. 357 с.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53030
 3. Н. В. Таценко. Концепт у царині лінгвосинергетики: рівнева декомпозиція й циклічна адаптивна системність. Концепты и контрасты: монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др.; под ред. Н. В. Петлюченко. Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. С. 76–83. (Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам»). ISBN 978-966-916-335-6.

Авторські свідоцтва:

 1. Н.В. Таценко. Лінгвосинергетична методика аналізу англомовних вербалізованих концептів. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 104925 Україна; авторські майнові права – Сумський державний університет; дата реєстрації 27.05.2021.

Статті:

  1. Н.В. Таценко. Лінгвосинергетичний вектор аналізу концепту: динаміка модусів. Філологічні трактати. Суми: СумДУ, 2021. Том 13, № 1. С. 139-148. https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/issue/view/48/9 
  2. Tatsenko, V. Stepanov, A. Shcherbak. Conceptual model of POLITICS in American English. Humanities & Social Sciences Reviews eISSN: 2395-6518, Vol 8, No 2, 2020, pp. 248-269. https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8229.
  3. Н.В. Таценко, І.В. Третяк. Метафоризація концепту ПИТТЯ/DRINKING як засіб репрезентації культури пиття в англомовній картині світу. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 2020. Том 31 (70). № 4 (2). С. 184–189. DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.4-2/33.
  4. Tatsenko. Empathy as a self-organized cognitive model: a linguistic synergetic perspective. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Trnava: University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2020, V (1), June 2020, p. 390-423. ISSN 2453-8035.(Web of Science) https://lartis.sk/wp-content/uploads/2020/06/Tatsenko_Issue-1_2020.pdf
  5. Tatsenko. A new research method in modern scientific linguistic studies. Interdisciplinary Studies of Complex Systems, 2019. No. 15. Р. 21–33. DOI: https://doi.org/10.31392/iscs.2019.15.021(Web of science) http://iscs-journal.npu.edu.ua/article/view/180400/181138
  6. Tatsenko. “Grammatical parameters of the notional modus of EMPATHY concept lexicalised in modern English discourse”. Advanced Education, 2018. Issue 9. P. 148–153. DOI: 10.20535/2410-8286.107093 (Web of Science). http://ae.fl.kpi.ua/article/view/107093/133461
  7. Н. В. Таценко. Екстеріоризація емпатії в англомовних дискурсивних актах. Мовні і концептуальні картини світу. Випуск Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 155–162. ISSN 2520-6397.
  8. Н. В. Таценко. Типи вербальних атракторів концепту ЕМПАТІЯ в сучасному англомовному дискурсі. Нова філологія. Збірник наукових праць. № 70. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. С. 201–206. ISSN 2412-1135.
   1. Таценко Н. В. Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики.Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. № 2. С. 282-288. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46090
   2. Таценко Н. В. Категорія емпатії крізь призму лінгвістичної емотіології. Філологічні трактати. 2015. Т.7, №1. С. 50-60. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39593
   3. Tatsenko N. Empathy in discourse: towards an embodied cognitive semantics. Філологічні трактати. 2016. Т.8, №1. С. 79-86. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44529
   4. Таценко Н. В. Образный модус эмпатии в современном англоязычном дискурсе. Когниция, коммуникация, дискурс : Международный электронный сборник научных статей. Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина 2016. №12. С. 108-124. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46063
   5. Таценко Н. В. Аксіологічний модус емпатії в сучасному англомовному дискурсі. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Том 3, Випуск 10. Хмельницький : Хмельницький національний університет. С. 120-124. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46093
   6. Таценко Н. В. Лексико-граматичне профілювання понятійного модусу концепту ЕМПАТІЯ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна": збірник наукових праць. Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. Вип. 60. С. 237-239.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46089
   7. Таценко Н.В., Недосєка А.В. Аксіологічні характеристики фразеологізмів як засобів емпатизації англомовного художнього дискурсу. Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 21. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 63-69. ISSN 2224-0187. 
   8. Tatsenko N.V., Moskalenko R.A. et al. Tattoos: the Relationship of Diagnostic and Semantic Meaning. Georgian Medical News: Monthly Scientific Journal. № 1 (226). Tbilisi - NewYork, 2014. P. 50-54. ISSN 1512-0112. (SCOPUS). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33957
   9. Tatsenko N.V. Neological representation of the concept ILLNESS (as a result of information technology impact) in English-speaking computer discourse. Когниция, коммуникация, дискурс. № 7. Харьков, 2013. С. 100-110. ISSN 2218-2926. http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/
   10. Таценко Н.В., Кравец Л.С. Лексико-семантические особенности эвфемизмов в англоязычном политическом дискурсе (на материале речей Барака Обамы). Lingua Mobilis : научный журнал. № 1 (40). Челябинск, 2013. С. 89-98.
   11. Таценко Н.В., Москаленко Р.А., Переломова Е.С. и др. Особенности медицинского дискурса в практике врача-патологоанатома. Морфология. 2012. Т.VI, №2. С.5-8. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29374
   12. Moskalenko R., Tatsenko N., Romanyuk A et al. Medical discourse in pathological anatomy. Georgian medical news. 2012.  206, No.5. P. 63-67. (SCOPUS). http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29256
   13. Кравець Л.С.,Таценко Н.В. Соціокультурні аспекти перекладу серіалів з англійської мови на українську. Філологічні трактати. 2012. Т.4, №3. С. 45-49. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30079
   14. Таценко Н.В. Антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Функциональная лингвистика: сборник науч. работ. Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2011. № 2; т.2. С. 222–225. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19960
   15. Таценко, Н.В., Князєва А.Ю. Основні моделі вербокреації денумеративів англійської мови. Філологічні трактати. 2011. Т.3, №3. С. 42-47. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24429
   16. Таценко Н.В. Вербальна актуалізація мегаконцепту «час» у комп’ютерному дискурсі. Функціональна лінгвістика: збірник наукових праць. №2. Симферопіль: Вид-во Кримського республіканського інституту ППО, 2010. С. 277-279.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2993
   17. Таценко Н.В. Картини світу як базові поняття когнітивно-дискурсної парадигми лінгвістики. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації: збірник наукових праць . 2010. Том 23 (62). №2. Частина 1. С. 204-208. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2989
   18. Таценко Н.В. Лінгвокогнітивні ознаки неологічної репрезентації концепту «спотворення» (інформації) в комп’ютерному дискурсі. Нова філологія: збірник наукових праць. № 42. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. С. 201-208.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2992

Навчально-методичні праці:

Навчальні посібники:

 1. Н.В. Таценко. Основи теорії мовного дискурсу: навч. посіб. Суми: СумДУ, 2011. – 177 с. 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23985
 2. Tatsenko. Introduction to Theoretical Phonetics of English: study guide. Sumy : Sumy State University, 2020. 199 p.
  ISBN 987-966-657-835-1.  https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79933

 

Підвищення кваліфікації:

Науково-педагогічне стажування на тему “Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС” з 24 серпня по 2 жовтня 2020 р.в Венеціанському університеті Ка’ Фоскарі (Італія) в обсязі 6 кредитів (180 годин). № FSI-24254-CaF від 02.10.2020 р. 

Участь у редколегіях:

 1. Відповідальний редактор фахового наукового видання України категорії Б «Філологічні трактати» (ISSN 2077-804X).
 2. Член редколегії фахового наукового видання України категорії Б «Вісник Запорізького національного університету» (ISSN 2414-9594).

Інші активності:

Член IATEFL-Ukraine

Контакти:

Адреса: Кафедра іноземних мов факультету ІФСК (ауд. Г-1205)
Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова, 2
Суми
Україна 40007
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: (0542) 68-79-03

 

Сумський державний унiверситет,

вул. Римського-Корсакова 2, Головний корпус (Г1202)

Телефон: (0542) 68-77-87

E-mail: [email protected]

Web: https://kim.sumdu.edu.ua/uk/

Локації

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.