PhD in Pedagogical Sciences (2018, specialty 13.00.01 – General Pedagogics and History of Pedagogics)

Abstract
Diploma: ДК № 051269

Teacher of Foreign Languages Department.

Google Scholar

ORCID

Educational Background and Qualifications:

 • A.S. Makarenko Sumy State Pedagogical Institute, Faculty of Foreign Languages, qualification – “Teacher of English, German and Foreign Literature”
 • Postgraduate study, A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University, Department of Pedagogy
 • 2018 – PhD in Pedagogical Sciences, specialism 00.01 – "General Pedagogy and History of Pedagogy". Dissertation for PhD in Pedagogical Sciences “Organization of Students’ Independent Work at Higher Medical Educational Institutions in the USA”.
  URL: http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/6006/1/aref_simonenko.pdf

 

Subjects taught:

 • English for Specific Purposes
 • Latin language and Medical Terminology
 • English for Beginners
 • Medical English (A2)
 • Medical English (B1)

 

Fields of Scientific Research:

 • Comparative studies
 • Medical education
 • Organization of Medical Students’ Independent Work

 

Scientific publications:

Articles: 

 1. Symonenko N., Mikhno S., Gladchenko O. (2022). Methods of Organisation of Medical Students’ Independent Work in Higher Medical Institutions of the USA. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 57, 293-299
  URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/57_2022/part_2/45.pdf 
 2. Symonenko N. O. (2022). Peculiarities of “flipped classroom” technology application in higher medical education in the USA. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 51, 688-693
  URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/51_2022/106.pdf 
 3. Симоненко, Н. О. (2018). Застосування стратегій проблемного та командного навчання для організації самостійної роботи у вищій медичній освіті США. Педагогічні науки, 71, 79–86.
  URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10130/1/Simonenko.pdf
 4. Симоненко, Н. О. (2017). Нормативні основи організації самостійної роботи студентів у вищих медичних закладах США. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2, 36–44.
  URL: http://pedagogy.bdpu.org/wp-content/uploads/2017/12/7.pdf
 5. Симоненко, Н. О. (2017). Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах США: витоки і сучасність. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія, 1 (5), 178–181.
  URL: https://msu.edu.ua/visn1/?p=1475
 6. Симоненко, Н. О. (2017). Медичні заклади освіти США як осередок організації самостійної роботи студентів. Педагогічні науки, 1 (75),154–158.
  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75%281%29__34
 7. Симоненко, Н. О. (2017). Змістові основи організації самостійної роботи студентів-медиків у вищих навчальних закладах США. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 4 (59), 471–477.
  URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Nauk_visnik-4-59-2017.pdf
 8. Симоненко, Н. О. (2016). Дослідження проблеми організації самостійної роботи студентів у вітчизняній науковій літературі. Вісник Глухівського Національного педагогічного університету ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки, 32, 191–199.
  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2016_32_26
 9. Симоненко, Н. О. (2015). Нові підходи до організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах Великобританії та США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 1 (45), 26–33.
  URL:https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/1346/1/Novi%20pidkhody%20do%20orhanizatsii.pdf


International scientific articles: 

 1. Симоненко, Н. О. (2018). Сучасні тенденції організації самостійної роботи студентів у вищих медичних навчальних закладах України.ScienceandEducationa New  Pedagogy and  VI (67), 163, 54–58.
  URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpdoi.org10.31174send-pp2018-163vi67-13.pdf
 2. Simonenko, N. O. (2017). Normative Documents Regulating Medical Education Worldwide. Science of the Third Millennium. Proceedings of V International Scientific Conference. Morrisville: Lulu Press, Inc., 181–185.
  URL: https://www.academia.edu/35756361/Sustainable_development_as_an_integral_part_of_business_strategy

Conference proceedings: 

 1. Симоненко, Н. О. (2022). Пріоритетні напрямки організації дистанційного навчання у медичних ЗВО України. Актуальні питання інтернаціоналізації вищої освіти в Україні: лінгвістичний, правовий та психолого-педагогічний аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції: – Біла Церква: БНАУ, 107-109
 2. Симоненко, Н. О. (2020). Засоби організації самостійної роботи студентів у процесі професійної підготовки фахівців: американський досвід. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали XIII всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, Суми: СумДУ, 105–108
 3. Симоненко, Н. О. (2018). Методи організації самостійної роботи студентів у вищих медичних навчальних закладах США». Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст». Тернопіль: ТДМУ, 213–216.
 4. Симоненко, Н. О. (2018). Принципи організації самостійної роботи студентів у вищих медичних закладах США. Соціальні науки у 2018 році: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції.Краматорськ: ТОВ Нілан-ЛТД, 16–20.
 5. Симоненко, Н. О. (2018). Застосування освітніх технологій для організації самостійної роботи у вищих медичних закладах США. Актуальні питання сьогодення:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.Вінниця: ФОП Гуляєва М. В., 55–58.
 6. Симоненко, Н. О. (2017). Стратегії організації самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів США. Пріоритети сучасної науки: матеріали конференції Міжнародного Центру Наукових Досліджень. Київ: МЦНД, 36–37.
 7. Симоненко, Н. О. (2016). Самостійна робота як чинник безперервного професійного розвитку майбутнього лікаря. Педагогічна компаративістика – 2016: освітні реформи та інновації у глобалізованому світі: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару.Київ: Педагогічна думка, 176–179.
 8. Симоненко, Н. О. (2016). Зародження та розвиток ідей самостійної роботи студентів в американській педагогічній думці: історичний аспект. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Суми: НВВ СОІППО, 63–67.
 9. Симоненко, Н. О. (2016). Методи організації самостійної роботи студентів у закладах вищої медичної освіти. Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції.Одеса: Одеський Національний політехнічний університет, 171–173.
 10. Симоненко, Н. О. (2016). Медична онлайн освіта: аналіз американського досвіду. Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Суми: ФОП Цьома С. П., 198–201.
 11. Симоненко, Н. О. (2016). Роль самостійності у формуванні особистості студентів вищих медичних навчальних закладів. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції. Дніпро: Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 232–234. 

Study Guides:

 1. Latin Language and Fundamentals of Anatomical Terminology: Handbook for the 1st year English-Speaking Students of the Medical Faculties / N. Symonenko. – Sumy: Sumy State University, 2022. – 59 p.
 2. Збірник навчально-методичних матеріалів з розвитку навичок читання англійською мовою у форматі підготовки до ЄВІ / укладачі: С. В. Міхно, С. Г. Золотова, Н. О. Симоненко. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 90 с.
 3. English-Ukrainian Glossary of Medical Terms / compilers: Y. Kozachenko, N. Symonenko. – Sumy : Sumy State University, 2022. – 62p.
 4. Учебное пособие «Латинский язык и основы латинской терминологии». – Суми: СумДУ, 2016. – 137 с.
 5. Методичні вказівки до розділу «Анатомічна термінологія». – Суми: СумДУ, 2015. – 57 с.
 6. Методичні вказівки до розділу «Клінічна термінологія». – Суми: СумДУ, 2014. (ел. видання). – 35 с.
 7. Методичні вказівки до розділу «Фармацевтична термінологія» (англійською мовою). – Суми: СумДУ, 2013. – 50 с 
  URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45512
 8. Тематичний словник з клінічної термінології. – Суми: СумДУ, 2013. (ел. видання).
 9. Тестові завдання з латинської мови для студентів 1 курсу. – Суми: СумДУ, 2012 (ел. видання).
 10. Методичні вказівки до розділу «Фармацевтична термінологія». – Суми: СумДУ, 2009. – 82 с.
 11. Методичні вказівки з німецької мови: для студ. І курсу спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа» денної форми навчання. – Суми : СумДУ, 2007. – 50 с.

 

In-service Training:

 1. Professional development online course "Get Set for Successful Career", SSU & Islamic Azad University, Iran (10.11.2021 - 3.12.2021)
 2. Intensive Training course “Promoting Sustainable Language Assessment Literacy Across Generations of Teachers”, SSU – UALTA (1 credit - 21-22. 10. 2021)
 3. Professional development course on distant learning technologies in Foreign Language teaching (01.2021-22.01.2021). Sumy State University. Certificate: СП №05408289/0066-21
 4. Professional development course on distant learning technologies in SSU (13.05.2020 - 03.06.2020). Certificate: СП № 05-408289 /1031-20.
 5. Professional development course on theory and practice of life-learning education (19.05 - 22.05.2020). Certificate: СП № 05408289 / 0878-20
 6. Professional development course on foundations of critical thinking: logics, dialectics, rhetoric (16.04.20-24.04.20р.). Certificate: СП № 05408289 / 0274-20.
 7. in-service training course “Innovative Approaches in Education” (19.04 - 14.06.2019). Certificate: ПК № 05-408289/1206-19.

 
Membership in the Professional associations: 

 1. A member of the Public organization «International association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL), Ukraine». Membership Card №ІМ0048
 2. A member of the “Ukrainian Union of Germanists of Higher Education” Membership Card № 20/2021 ( 23.02.2021). 


Certificates:

 


Contact information:

Teacher’s Office: Room 1207
tel: +38 (0542) 68-77-87
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2 Rymskogo-Korsakova Str., Sumy, 40007 Ukraine
Main Building, room 1202

Tel.: (0542) 687-787

E-mail: [email protected]

When using materials from the site of the Foreign Languages Department ​​reference to the site is required.

All Rights Reserved.