PhD in Pedagogical Sciences

Instructor of Foreign Languages Department  

Author's Profile:

Google Scholar  

ORCID ID orcid.org/0000-0003-1656-2422 Publons.com

 

Education:

 • 1994 – 1999: Sumy State Pedagogical Institute named after A.S. Makarenko, Faculty of Foreign Languages, qualification – “Teacher of English, German and Foreign Literature”, diploma СМ№ 11867795, 05.06. 1999.
 • 2016 – 2020: Sumy State Pedagogical Institute named after A.S. Makarenko, Department of Pedagogy
 • 11.2020 – PhD in Pedagogical Sciences, specialism 011 – "Science of Education".

 

Career:

 • 1999-2005: teacher of English language, school №26
 • 2005 – 2007: specialist of the I category of Foreign Languages Department
 • 2007 – Instructor of Foreign Languages Department

 

Subjects taught:

 • Latin language and Medical Terminology
 • English for Specific Purposes
 • English for Beginners
 • Foreign language

 

Research Interests:

 • History of pedagogy
 • Heuristic Teaching and Learning
 • Distance education

  
Main Scientific Publications:

Monographs:

 1. Алексахіна Т.О., Плохута Т.М., Усенко Н.М., Нефедченко Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць із компонентом «назва квітки» в англійській, французькій та українській мовах. Theoretical bases of philological researches of modern literature: collective monograph / Davydova N., Oleynik O. – etc.  – Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. 112 р. Available at: DOI - 10.46299/ISG.2020.MONO.PHILOL.III
  URL: https://isg-konf.com., 45-60
 2. Nefedchenko, O. (2020). Reserch of the main components of heuristic education in Ukrainian pedagogy. Modern approaches to knowledge management development,(pp. 324–335).Ljubljana, Slovenia.
 3. Нефедченко О.І. Розвиток концепцій і технологій евристичної освіти у зарубіжній і вітчизняній педагогічній науці // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : монографія , за ред. проф. М.О.Лазарєва, проф. О.Г.Козлової. - Суми: ФОП Цьома С.П.,2019.  С. 39-59. 
 4. Lazarev M., Nefedchenko О. Conceptions and techniques of professional future teacher’s training in the pedagogical works of the famous Ukrainian scientist B.I. Korotiaev / M. Lazarev, О. Nefedchenko // Theory and practice of introducing a competent approach to higher education in Ukraine. – Vienna, 2019. – С. 272-281.

 Articles:

 1. Нефедченко О.І., Нефедченко В.Ф., Гладченко О.Р. (2021). Евристична освіта – інноваційний феномен сучасної вищої школи. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Випуск 82. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», сс.117-123.
 2. Нефедченко О., Лазарєв М., Лазарєва О. (2020). Дослідження стратегій і технологій евристичної освіти у вітчизняній педагогіці. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 9 (103) Суми, вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка.197-210.
 3. Нефедченко, О. І. (2020). Становлення концепцій і творчої самореалізації особистості в дисертаційних роботах українських науковців. Наукові записки Тернопільского національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 1,26–33.
 4. Нефедченко О.І. (2019). Становлення технологій евристичної освіти в українській вищій педагогічній школі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 7 (91) – Суми, вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 366-380.
 5. Лазарєв М., Нефедченко О. (2018). Професійна підготовка майбутнього педагога в контексті сучасної евристичної освіти. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 16 Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, Вип. 31(41) Київ, вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова.84-91
 6. Nefedchenko Oxana (2018). The theory of personality’s creative self-realization as the methodological basis of innovative heuristic education. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, Вип. 2  Бердянськ, БДПУ. 170-177.
 7. Nefedchenko O.I. (2018). Foreign and native scientists about the ideas and techniques of heuristic education. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (68), Issue: 164, Maj 79 p, P. 41-45.
 8. Нефедченко О. І. (2017). Сократівська діалогічна евристика та її розвиток у зарубіжній та вітчизняній освіті. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка. 132-145.
 9. Нефедченко О.І. (2016). Поняття емпатії в лінгвістиці. Суми : Філологічні трактати, 2016. 46-54.

 Thesis:

 1. Nefedchenko V.F., Nefedchenko O.I. (2021). Innovative techiques in ukrainian higher institutions. Nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych: Mater. ІІI Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. M.Andrzejewskiego – Warszawa: Nowa nauka, p.p.9-11.
 2. Нефедченко О.І., Нефедченко В.Ф. Концептуальні ідеї творчої самореалізації особистості як основа інноваційної освіти. Сучасний рух науки: тези доп. XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 квітня 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.2. – 512 с.
 3. Нефедченко О.І., Нефедченко В.Ф. Застосування інноваційних технологій навчання в українськіх зво. Innowacje w nauce i edukacji: Mater. І Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Gdańsk: Nowa nauka, 2020. – P. 3-6
 4. Алексахіна Т.О. Нефедченко О.І Фразеологізми на позначення самопочуття людини із компонентом «назва квітки» (на матеріалі англійської, французької та української мов). Scientific and pedagogic internship «Organization of the educational process in the area of philological sciences: a global experience and national practice»: Internship proceedings, November 16 – December 28, 2020. Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 6-12.
 5. Nefedchenko, О. The main components of innovative heuristic education. Інноваційнийрозвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національнийвиміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, (сс. 145–147). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2020.
 6. Nefedchenko Oxana. Інноваційна евристична освіта та її основні складові/ Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IV Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. Stanisława Kowalczyka – Warszawa: Nowa nauka, 2020. – S. 8-11.
 7. Nefedchenko Oxana. Formation and developmen of heuristic education techniques in ukrainian pedagogical universities/„nauka i edukacja w warunkach zmian cywilizacyjnych”: materiały i międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej 30 października 2019 roku – Łódź 2019. С. 3-9
 8. Нефедченко О. Застосування евристичних освітніх технологій для розвитку і творчої самореалізації особистості / О. Нефедченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 квітня. Том 2. – Суми, 2019. – С. 77-79.
 9. Нефедченко О. Застосування методів евристичної освіти у професійній підготовці майбутніх лікарів / О. Нефедченко // Новітні чинники впливу на розвиток особистості майбутніх фахівців системи охорони здоров’я: матеріали XIX міжнародної наукової конференції. – Київ, 2019.– С. 115-117.
 10. Nefedchenko О. І. Training of future professional teacher in modern heuristic education. / О. І. Nefedchenko // Новини науки XXI століття: збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Вінниця, 2018. – С. 18-21.
 11. Nefedchenko O. Conceptions of person’s creative self-realization as the methodological basis of heuristic education / O. Nefedchenko // Університет А.С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених 26-27 квітня 2018. – Суми, 2018. – С. 198-201.
 12. Nefedchenko O. The idea of heuristic education in heritage of native and foreign scientists / O. Nefedchenko // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018. – 300 s., P. 248-251
 13. Нефедченко О.І. Ідеї евристичної освіти у спадщині вітчизняних науковців. / О. І. Нефедченко // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми, СумДПУ СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 36-39.
 14. Нефедченко О. І. Становлення теорії творчої самореалізації особистості як основи евристичного навчання. / О. І. Нефедченко // Інновації в освіті та педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів усеукраїнської науково-практична конференції. – Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 114-118.
 15. Нефедченко О. І. Студентська академічна доброчесність – основа формування особистості науковця. / О. І. Нефедченко // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: матеріали першої усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Суми, 2017. – С. 54-57.
 16. Нефедченко О. І. Творча самореалізація особистості. / О. І. Нефедченко // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20 – 21 квітня 2017 року). Частина 2. – Бердянськ, 2017. – С. 125–126.
 17. Нефедченко О. І. Сократівський діалог як потужне джерело становлення сучасної евристичної освіти. / О. І. Нефедченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 06–07 квітня. – Суми, 2017. – С. 220 – 223.
 18. Нефедченко О. І. Основні витоки евристичної освіти як цілісного інноваційного феномена навчально-виховного процесу. / О. І. Нефедченко // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми, 2016. – С. 88-92.
 19. Constructor of electronic materials lectur.ed / Bazyl Olena, Nefedchenko Oxana // Materials of international scientific and practical conference: Bratislava, Slovak Republic, 15-18 March 2016 / p.20-21.
 20. Формування неологізмів під впливом економічної кризи / О. І. Нефедченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету: Суми, 19-24 квітня 2010 року / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. — Суми: СумДУ, 2010. — Ч.І. — С. 13-14.
 21. Поняття емпатії в лінгвістиці / О. І. Нефедченко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 23-24 квітня 2015 року. — Суми: СумДУ, 2015. — С. 47-49.
 22. Використання комунікативного методу викладання іноземної мови / О. І. Нефедченко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 179-180.

 

Educational Materials: 

 1. Мальована Н.В., Подолкова С.В., Нефедченко О.І. In the World of Mass Media and Cross Cultural Communication: study guide. / Н.В. Мальована, C.В. Подолкова, О.І. Нефедченко // Навчальний посібник, Суми, 2021. 168 с.
 2. Робочий зошит для студентів-стоматологів 1 курсу з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» (клінічна термінологія). Міхно С.В., Нефедченко О.І.
 3. Методичні вказівки “Body Parts” для студентів 2 курсу медичних спеціальностей з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування»//укладачі О.Р. Гладченко, О.І. Нефедченко. Суми, 2021-18с.
 4. Мальована Н.В., Нефедченко О.І. In the World of Mass Media : study guide. / Н.В. Мальована, О.І. Нефедченко // Навчальний посібник, Суми, 2017. 107 с.
 5. Науково-методична розробка «Тести для читання англійською мовою»: для студ. спец. «Соціальна робота» / О.Р. Гладченко, В.В. Гаврилова, О.І. Нефедченко. – (електронне видання). Суми: СумДУ, 2017. – 37 с.

 
Electronic Materials:

 1. Clinical terminology: https://elearning.sumdu.edu.ua/s/31-rak
 2. Клінічна термінологія: https://elearning.sumdu.edu.ua/s/36-uzl
 3. Latin language (I semester): https://elearning.sumdu.edu.ua/s/01-uz Фармацевтическая терминология: https://onlinetestpad.com/t/farm-term-916-931
  Клиническая терминология: https://onlinetestpad.com/t/klinicheskaia-terminologia1
 4. Матеріали на платформі MIX: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/1005

 

International Activity:

 1. Participation in the EU Erasmus + competition in the direction of Jean Monnet. Subject of the module: «Урахування особливостей менталітету студентів східних країн в умовах інтеграції їхньої освіти до європейської спільноти. Можливості і ризики українського університету»
 2. A member of the Public organization «International association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL), Ukraine» (2019-2020). Membership Card № ІМ 0002.
 3. A member of the Scientific organization «Center for Ukrainian-European Scientific Cooperation» 2020.
 4.  Member of the Ukrainian Union of Germanists of Higher Education Membership Card № 16/2021

 

Advanced Training:

Scientific and pedagogic internship on the topic “Organization of Educational Process in the Field of Philological Sciences in Ukraine and EU Countries” during the period from August 24 – October 2, 2020 in Ca’ Foscari University of Venice (Italy) by the specialty “Philological Sciences” in the volume of 6 credits (180 hours). № FSI-162813-CaF from 28.12.2020

 

Other Activities:

In the competition "Pedagogical innovations of SSU – 2020" the project "Didactic opportunities of heuristic learning for the formation of cognitive independence of students in foreign language classes" co-authored with Natalia Usenko took second place in the nomination "Independent work of students".


Contact Information:

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Teacher’s Office: Room 1202
Tel: +38 (0542) 68-77-87

 

 

2 Rymskogo-Korsakova Str., Sumy, 40007 Ukraine
Main Building, room 1202

Tel.: (0542) 687-787

E-mail: [email protected]

When using materials from the site of the Foreign Languages Department ​​reference to the site is required.

All Rights Reserved.