PhD in Pedagogical Sciences (ДК№051267 issued March 5, 2019)

Deputy Head of the Centre for Doctoral and Postdoctoral Studies

Senior Instructor of the Foreign Languages Department

 

Courses taught:

«Latin and Medical Terminiology»

«Foreign Language (English)»

 

Research Interests: Students’ Cognitive Creative Independence, Heuristic Learning.

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Teacher’s Office: Room Г1202

tel: +38 (0542) 68-77-87

 

Google Scholar Profile https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=NCHoyrwAAAAJ

ORCID ID 0000-0002-8307-1028

 

Education:

BA (Translation/Interpretation/Teacher of English, German), Sertificate: СМ №19884098, 2002 (Specialist Sertificate: СМ №23457795, 2003) - Sumy State University

MA (Teacher of Higher Educational Institution), Sertificate: СМ №30436406, 2006 - Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko.

PhD (Theory And Methodology Of Professional Education), Sertificate: ДК№051267 from March 5, 2019  - Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko.

Thesis for the Degree of the Candidate of Pedagogical Sciences in specialty 13.00.04 – Theory and Methodology of Professional Education "Formation of Cognitive and Creative Independence of Future Teachers of a Foreign Language in the Process of Studying Pedagogical Disciplines'

URL: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6004

 

Scientific Research Work of the Second Half of the Day of the Department:

Творча самостійність студентів, яка забезпечує розвиток навичок іншомовного письма в евристичному навчанні. / Дослідження нових напрямів розвитку професійно-спрямованої комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст]: Критерії та методи оцінювання знань та вмінь відповідно до запропонованого підходу. Розвиток письмових видів мовленнєвої діяльності у магістрантів та аспірантів: звіт про НДР (остаточний) № 0112U006016. / кер. Г.І. Литвиненко. - Суми: СумДУ, 2018.

URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74159

Нові форми поза аудиторної проектної роботи з формування вмінь на навичок професійно-орієнтованої комунікації іноземними мовами. / Дослідження нових напрямів розвитку професійно-спрямованої комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст]: звіт про НДР (проміжний) № 0112U006016. / Кер. Г.І. Литвиненко. - Суми: СумДУ, 2015

URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44694

 

Student Scientific Work:

The Leader of the Student Scientific Club «Comparative Analisys of Innovations» 
https://drive.google.com/file/d/1d_Ya4O15bS22_sz2qMfBXbg8q5diZ94_/view

Has prepared students winners of the I-st stage of the Ukrainian Olympiad 2020 in English – 3 place (B. Kiptenko, group IN-81), in Latin - 1, 2 place correspondently Yulia Koturga, group SM-901, Maryna Lytvynets, group МTSм-902); a student winner of the I-st stage of the Ukrainian Competition of Scientific Works in “Sociology” 2021 – 3 place (D. Hleba, group IN-01).

 

A List Of Key Publications:

An article in the Monograph:

Золотова С. Г., Міхно С. В. Emotional Intelligence in Foreign Language Teaching. Theoretical foundations of scientific thought in psychology: collective monograph. Bedan V. etc. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, c. 41-46. 2021. 93p. Available at: DOI - 10.46299/ISG.2020.MONO.PSYCHOL.III

Articles:

Золотова С., Міхно С., Курочкіна В. Впровадження принципів міжкультурної комунікації у процесі навчання іноземної мови викладачів, які працюють з іноземними студентами. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. - №2.-Кн. 2- том І, ISSN 2309-7744, К.: Гнозис, 2020. С. 182–193, 337

URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77017

Міхно С.В. Реалізація технології формування пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної підготовки (при вивченні педагогічних дисциплін). - Суми СумДПУ ім. А.С. Макаренка 2018.- С. 164-175.

URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68317

Міхно С. В. Технологія формування пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі професійної підготовки (при вивченні педагогічних дисциплін). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Вип. 4. Суми, 2018. С. 145–155. 

URL: https://www.researchgate.net/publication/332019380_TEHNOLOGIA_FORMUVANNA_PIZNAVALNO-TVORCOI_SAMOSTIJNOSTI_MAJBUTNIH_UCITELIV_INOZEMNOI_MOVI_U_PROCESI_PROFESIJNOI_PIDGOTOVKI_
PRI_VIVCENNI_PEDAGOGICNIH_DISCIPLIN

Золотова, С.Г., Міхно С.В. Розвиток навичок іншомовної комунікації студентів та аспірантів / С.Г. Золотова, С.В. Міхно // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. – 2017. – Вип. 34. – C. 93–101.

URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68314

Міхно С.В. Критерії та показники сформованості пізнавально-творчої самостійності студентів в евристичному навчанні / С.В. Міхно // Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди. Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2017. – Вип.42 – С. 101–112.

URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68315

Міхно С. В. Дидактична модель формування пізнавально-творчої самостійності студентів у евристичному навчанні. Теорія та методика навчання та виховання. Вип. 43. Харків, 2017. С. 196–205.

Міхно С. В. Особливості формування пізнавально-творчої самостійності у студентському віці. Нова педагогічна думка. Рівне, 2008. С. 140–143.

Міхно С. В. Занурення як умова формування пізнавально-творчої самостійності студентів в евристичному навчанні. Гуманізм та освіта. Вип. 4 (80). Вінниця, 2008. С. 145–149.

Міхно С. В. Формування пізнавально-творчої самостійності студентів в евристичному навчанні. Проблема якості виховання і навчання у системі безперервної освіти. Івано-Франківськ, 2008. С. 126–130.

Міхно С. В. Пізнавальна самостійність студентів: сутність, основні характеристики, структура. Педагогіка вищої та середньої школи. Вип. 20. Кривий Ріг, 2008. С. 8–15.

Міхно С. В. Діяльнісний компонент пізнавально-творчої самостійності студентів. Збірник наукових праць Уманського педагогічного університету ім. Павла Тичини. Умань, 2008. С. 118–123.

Міхно С. В. Евристична технологія навчання як предмет педагогічних досліджень. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Вип. 18. Ялта, 2008. С. 126–133.

 

Conference materials:

Міхно С. Формування пізнавально-творчої самостійності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. / Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. Суми, 2019. С. 247 –251.

Mikhno. Forming Students’ Cognitive Creative Independence In Heuristic Professionally Oriented Situations / To Make The World Smarter And Safer : матеріали XIV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів аспірантів та викладачів лінгвістичного навчально-методичного центру кафедри іноземних мов, (26 березня 2020 року) / за заг. ред. доцента Литвиненко Г.І. – Суми : СумДУ, 2020. – С. 97.

Mikhno. Developing Students‘ Cognitive Creative Independence Using Blended Learning. / Nowoczesna nauka: teoria i praktyka. Katowice, 2018. С. 186–189.

Міхно С. Потенціал дидактичної евристики стосовно формування пізнавально-творчої самостійності студентів. / Нові виміри духовності на початку XXI століття: матеріали VI міжнародної наукової телеконференції. Суми, 2018. С. 68–69.

Mikho. Forming Students’ Cognitive Creative Independence. / Issues of formation of proper assessment criteria in relation to knowledge and behaviour of individuals at various stages of their lives: рeer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational Sciences. London (UK), 2017. С. 20–22.

 

Key Methodical Recommendations:

Міхно С.В., Нефедченко О.І. Latin and Clinical terminology, англомовний курс – онлайн курс на mix.sumdu.edu.ua, СумДУ, 2020

URL: https://elearning.sumdu.edu.ua/s/9d-w39

Міхно С.В Latin and Pharmarceutical terminology, англомовний курс – OCW онлайн курс, СумДУ, 2019

URL: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/1011

Міхно С.В Latin and Anatomical terminology (латинська мова та медична термінологія для англомовних студентів медичних спеціальностей) – OCW онлайн курс, СумДУ, 2018

URL: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/1010

Міхно С.В., Золотова С.Г., Курочкіна В.С. Testing Reading – OCW онлайн курс, СумДУ, 2018

URL: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/999,

Міхно С.В., Ільїна Г.С. Фармацевтична термінологія (поглиблене вивчення), латинська мова та медична термінологія для студентів медичних спеціальностей – OCW онлайн курс, СумДУ, 2018

URL: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/1004

Міхно С.В., Ільїна Г.С. Клінічна термінологія, латинська мова та медична термінологія для студентів медичних спеціальностей – OCW онлайн курс, СумДУ, 2018

URL: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/997

Professional English in the Field of Hydraulics – OCW онлайн курс, СумДУ, 2016

URL: http://ocw.sumdu.edu.ua/content/836

Литвиненко Г.І., Міхно С.В, Плохута Т. М. Робочий зошит з дисципліни «Англійська мова» : для студентів 1 курсу технічних і економічних спеціальностей (2 семестр). – Суми : СумДУ, 2015. – 73 с.

Литвиненко Г.І., Міхно С.В, Плохута Т. М.  Робочий зошит з дисципліни «Англійська мова» : для студентів 2 курсу технічних і економічних спеціальностей (4 семестр). – Суми : СумДУ, 2015. – 63 с.

URL: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=455755

  

International Activity

  1. A poster session speaker at “ETOOL”, a project supported by the British Council and Hornby Trust.
  2. "Intercultural Dialogue" Sumy State University Project with the British Council, 2017.
  3. “Student Leadership Office” Project, Sumy State University in cooperation with Poland, 2017.
  4. Peace Corps in Ukraine, 2016., coworking with a volunteer at Sumy State University, a follow up project “Young WIT”,

 

Professional Development certificate СН № 05408289/2944 from 10.12.2020, topic «Organisation Of Scientific Independent Students’ Work», 6 ECTS credits, Sumy State University.

 

Sertificates, Awards etc https://drive.google.com/open?id=1QT369mv2BLFfUHbld1PeHcvUM3x310Li
 

Member of Nongovernmental Organisation Institutional IATEFL Ukraine Membership 2017-2018, 2019-2020, № ІМ0023, «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної».
 

Learning Materials for Students  - http://elearning.sumdu.edu.ua/s/09-6mf

 

2 Rymskogo-Korsakova Str., Sumy, 40007 Ukraine
Main Building, room 1202

Tel.: (0542) 687-787

E-mail: [email protected]

When using materials from the site of the Foreign Languages Department ​​reference to the site is required.

All Rights Reserved.