PhD in Philological Sciences

Senior Instructor of the Foreign Languages Department

Head of German Center SSU

Personal Profiles: Google Scholar
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8433-9989
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Mariia-Sushko-Bezdenezhnykh

Disciplines:

 • General German for Beginners (Modules A1.1., A1.2., A2.2.)
 • Professional German Stylistics of German
 • German Litarature
 • Discourse Theory,.

EDUCATION

 • 1973 – 1977 Sumy State Pedagogical University. Diploma with distinction in specialty "English", Ukraine
 • 1977-2002 Head teacher of English language in advanced language study classes. SEC No2, Sumy, Ukraine
 • 2002 – 2005 English teacher at the Military Institute of Missile Forces and artillery SSU, Ukraine
 • 2005 - Senior teacher at Foreign Languages Department at Sumy State University
 • 2004 DLI ( Defence Language Institute).English Language Centre. Completed the Training Course Introduction to the American Language Course and Culture. Lackland Air Force Base, Texas.USA
 • 2015 Coursera Shaping the Way We Teach English, 2: Paths to Success in ELT. University of Oregon. Statement of Accomplishment WITH
 • 2016 Coursera English for Journalism, Penn. Certificate with distinction.
 • 2017 Coursera English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics! Penn. Certificate with distinction.
 • 2019 Coursera English for Media Literacy.  Certificate with distinction.

CAREER

 • 1998 – graduated from Sumy State Pedagogical University, English language dpt. with a degree in English and German, was qualified as a teacher of English, German and World Literature
 • 1998-2015 – German teacher at Sumy State Pedagogical University, department for Romanic and Germanic languages
 • 2015-2016 р. – Senior Teacher (German) at the Ukrainian Academy of Banking, foreign languages department
 • 2016-2021 р. – Senior Teacher (German) at the Education and research institute for business technologies “Ukrainian academy of banking” Sumy State University, foreign languages department
 • 2021 - 1995 – Senior Teacher of German at the Faculty of foreign philology and social communications of Sumy State University, foreign languages department.
 • 2002 - 2005 р. – post-graduate student, Kyiv National Linguistic University.
 • 2016 - PhD in Philological Sciences, specialty 10.02.04 – Germanic languages, V.N.Karazin Kharkiv National University. Dissertation title: “Linguopragmatics of the German constitutional discourse: the diachronic aspect.” Abstract: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/12094 Full text:  http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/12205
 • 2015 - 2020 – Coordinator of Sumy branch of the Association of Ukrainian Germanists (UDGV – Ukrainischer Deutschlehrer- und Germanistenverband)
 • 2017 р. – Head of German Centre Sumy State University

 

RESEARCH INTERESTS

 • CDA (critical discourse analysis)
 • Historical sociopragmatics
 • Stylistics of German
 • Methods of teaching foreign languages

KEY PUBLICATIONS

Textbooks:

 1. Аня Ланге, М.Г. Сушко-Безденежних. Наукове писемне мовлення у вищій школі (практичні поради) : навч. посіб. Суми: СумДУ, 2020. – 322 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79802
 2. М.Г. Сушко-Безденежних. Gesprochenes Deutsch verstehen? – Kein Problem! [Електронний ресурс] : збірник аудіотекстів та вправ до них для розвитку навичок аудіювання для студ. усіх спец. денної форми навчання, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Teil 1. Суми: ННІ БТ УАБС СумДУ, 2020. – 37 с.
  https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.4615588
 3. M.Sushko-Bezdnezhnykh. Stilistik des Deutschen: Курс лекцій зі стилістики німецької мови для студентів факультетів іноземних мов ВНЗ : навч. посіб. (нім. мовою). Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. 120 с.
  https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/55-1.pdf
 4. М.Г. Сушко-Безденежних. „Zwillinge: методичні вказівки до занять з домашнього читання німецькою мовою”. Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. 123 с. https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/5.pdf
 5. М.В. Лущик, М.Г.Сушко-Безденежних. „Wir sagen dass...: Складнопідрядні речення в сучасній німецькій мові”. Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2000. 70с.

Monographs:

 1. М.Г. Сушко-Безденежних. Розділ 4.2. Історична динаміка мовленнєвих актів конституйційного дискурсу Німеччини. Від слова до діла: лінгвопрагматика дискурсу : колективна монографія / Артеменко Ю.О. Бєлозьорова О.М., Говоруха Н.В., Криворучко С.І. та ін. за ред. Л.Р. Безуглої. Вінниця : Нова книга, 2020. С. 290-310 с. https://nk.in.ua/pdf/1972.pdf

Articles:

 1. Sushko-Bezdenezhnykh. Student survey as a tool for quality assurance in higher education: the case of Ukrainian university / O.Liuta, S.Lieonov, A.Artyukhov, M.Sushko-Bezdenezhnykh, O.Dluhopolskyi. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021(4). P.158-164. DOI: 10.33271/nvngu/2021-4/158
 2. M. Sushko-Bezdenezhnykh. Lexikalische Ausgestaltung deutscher Bundesverfassungen in der Diachronie. Філологічні трактати : Том 9 : № 3. 2017. Суми : СумДУ.  Харків :  ХНУ ім. В.Н.Каразіна. С. 58-67 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68824
 3. М.Г. Сушко-Безденежних. Контент-анализ конституционного дискурса Германии: диахронический аспект. Science and Education a New Dimension. : Philology V (20), 2016. Issue : 85. С. 64-68,
  http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/fil_iv20_85.pdf
 4. М.Г. Сушко-Безденежних. Прагма-семантичні підтипи волітивних висловлень в конституційному дискурсі Німеччини. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна №1155. Серія : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов, 2015. Випуск 80. С. 119-126. ISSN 2227-8877.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53636
 5. М.Г. Сушко-Безденежних. Потенциал курса «Основы лингвистического дискурс-анализа» в профессиональной подготовке студентов-филологов. Педагогічні науки: теорія, історія. Інноваційні технології. № 6 (40). Суми : СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014.  С. 439-447.  http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/2216
 6. М.Г. Сушко-Безденежних. Критерії прагмасемантичної категоризації спонукальних висловлювань (на матеріалі конституційного дискурсу Німеччини). Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Серія : Лінгвістичні науки. № 9.  Одеса : Астропринт, 2009. С.126-136
 7. М.Г. Сушко-Безденежних. Напрямки, категорії і методи дискурс-аналізу. Філологічні науки: збірник наукових праць. Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка,  2008. С. 319-326
  https://library.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/12-7.pdf#page=319
 8. М.Г. Сушко-Безденежних. Втілення прагматичних і ідеологічних настанов законодавця в конституційному дискурсі Німеччини. Система і структура східнослов’янських мов:  До 170-річчя з дня народження О.О.Потебні : Зб. наук.праць. Київ : Знання України, 2005. С. 276-283
 9. М.Г. Сушко-Безденежних. Варіативність реалізації структурно-композиційної моделі законодавчих текстів в конституційному дискурсі Німеччини. Проблеми семантики слова, речення та тексту : Збірник наукових праць. Випуск 12. Київ : КНЛУ, 2004 а. С. 222-228
 10. М.Г. Сушко-Безденежних. Дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень. Наука і сучасність : Збірник наукових праць Національного пед. ун-ту ім. М.П.Драгоманова. Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. Том XLV. C. 230-237
 11. М.Г. Сушко-Безденежних. Стилістичне значення і стилістичне забарвлення в семантичній структурі мовних одиниць. Філологічні науки. Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. С. 123-131

 

INTERNSHIP AND RETRAINING PROGRAMS

Awards:

2018-2019 н.р. –  I. Place  the university-wide competition on the use of studnets own devices in the classroom.

Membership in professional associations:

2012-2021– member of the Association of Ukrainian Germanists (UDGV – Ukrainischer Deutschlehrer- und Germanistenverband) 

International partnerships: partnership with Goethe-Institute Ukraine (German Centre SSU is a member in the German language courses network of Goethe-Institute in Ukraine): https://slz.org.ua/ua/network/sumy.

Internships:

July 2017 р. – Goethe-Institute Munich, workshop „Refresher course on methodology/didactics and digital media in German lessons“ (FIA OEZA „Auffrischung Methodik/Didaktik und digitale Medien im DaF-Unterricht“

July 2017 р. – Goethe-Institute Munich, workshop „Digital Media in the German Classroom: Basic Seminar" (Seminar LMSE 2.5. Kombi „Digitale Medien im Deutshcunterricht: Grundlagenseminar“

Advanced Teacher Trainings (competence development):

2017-2021 – 12  Goethe-Institute trainings in methods of teaching German, in total of 285 hours. 

2019 р. – Programm for digital media and distance learning technologies at Sumy State University, 23.10-11.12.2019 р., in total of 120 hours

 

CONTACTS:

German Centre SSU
Petropavlivska St., 58, Building #3, Room K3-112
Sumy
Ukraine 40000
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
phone number: 050 76 96 454

 

2 Rymskogo-Korsakova Str., Sumy, 40007 Ukraine
Main Building, room 1202

Tel.: (0542) 687-787

E-mail: [email protected]

When using materials from the site of the Foreign Languages Department ​​reference to the site is required.

All Rights Reserved.