PhD (Candidate of Sciences in Philology), Associate Professor

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Educational Background and Qualifications:

1993-1998 Specialist’s degree in teaching English, German and Foreign Literature, Sumy A.S. Makarenko State Pedagogical Institute

2006 - PhD (Candidate of Sciences in Philology), specialism 10.02.16 - "Translation Studies". Dissertation topic: "Intertextuality as the Problem of Translation (on the material of   English translations of Ukrainian postmodern prose") 

2019-2020: University of Warwick (Coventry, Great Britain), Department of Applied Linguistics, MA in TESOL (Hon)

 

Professional Experience:

1998-2000  − Assistant Teacher of the Translation Department, Sumy State University

2000-2002 – Assistant Professor of the Foreign Languages Department, Ukrainian Academy of Banking

2008 – present – Associate Professor of the Foreign Languages Department, Sumy State University (until 2016 Ukrainian Academy of Banking)

 

Subjects taught:

English as a Foreign Language

English for Specific Purposes

English for Professional Communication in International Context

English for ZNO

Advanced English

English for Job-hunting

 

Areas of Professional Interests:

Using technology in language teaching

Motivation and autonomy in language learning

Lexical approach

 

Publications

 

Methodological publications

 1. “Upgrade Your Financial English: a Student’s Guide” ("Англійська для фінансистів: підвищуємо свій рівень") з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" [Електронний ресурс] : для самостійної роботи студ. економічних спец. денної та заочної форм навчання освітнього ступеню "магістр" / Л. В. Андрейко, А. О. Ходцева. — Електронне видання каф. Іноземних мов ННІ БТ "УАБС". — Суми : СумДУ, 2020. — 25 с.
  https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.4606227
 2. Збірник інтерактивних тестових завдань на тему "Empower Your English for Life"/ Англійська для повсякденного спілкування: онлайн тести" з дисципліни "Іноземна мова (англійська)" [Електронний ресурс] : для самостійної роботи студ. І курсу спец. 292 "Міжнародні економічні відносини" / Л. В. Андрейко, Ю. А. Скарлупіна. — Електронне видання каф. Іноземних мов (ННІ БТ). — Суми : СумДУ, 2019. — 5 с.
  https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.718171 
 3. Andreyko, L.V. Upgrade Your Financial English [Текст]: handbook / L.V. Andreyko, A.O. Khodtseva. - Sumy: Sumy State University, 2018. - 90 p. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66651
 4. Key Terms in Finance, Banking, Accounting and Audit [Текст] = Ключові терміни в системі фінансів, банківської справи, обліку та аудиту : довідник з ділової англійської мови / Л. В. Андрейко, І. А. Бокун, Г. Б. Козловська, А. О. Ходцева. - Суми : Університетська книга, 2014. - 123 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50420
 5. Андрейко Л.В. Беремо участь у нарадах /Л. Андрейко// Методичні рекомендації для практичної та самостійної роботи з англійської мови. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. − 46 с. − (англійською мовою).
  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11521

 

Articles

 1. Andreiko, L.V., Khodtseva, A.O. Cooperative Learning in the EFL Classroom with the First-year University Students / L.V. Andreiko, A.O. Khodtseva // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка / ред.: М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. - Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика". – 2021. – Вип. 35. Том 7. – С. 176 – 181.
  https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/84014 
 1. Андрейко, Л.В., Скарлупіна, Ю.А. Автономність студентів у вивченні іноземних мов: модель змішаного навчання / Л.В. Андрейко, Ю.А. Скарлупіна //Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки. – № 2 (325). – квітень 2019. – С. 260-268. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72875
 2. Андрейко. Л.В. Реалізація концепції змішаного навчання при викладанні англійської мови у вищій школі / Л.В. Андрейко, Ю.А. Скарлупіна. // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І Кушнерик та ін. − Чернвівці: ВД "РОДОВІД". – 2018. – Вип. 2(16). - С. 3-14.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71108
 3. Андрейко Л. В. Міжнародні стандарти оцінювання професійної майстерності викладачів іноземної мови / Лариса Володимирівна Андрейко. // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"− Додаток 3 до Вип.36, Том ІІ (18): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". – К.: Гнозис, 2016. – С. 208-216.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56304
 4. Миленкова Р. В. Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти / Р. В. Миленкова, Л. В. Андрейко, Л. С. Отрощенко. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 2016. – С. 89-
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56273
 5. Андрейко Л. В. Стратегії форенізації та доместикації при перекладі інтертекстуальних одиниць в художньому творі / Л.В. Андрейко // Філологічні трактати. − 2015. – Т. 7, №3. – С. 7–13. 
  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13704 
 6. Андрейко Л. В. Художній переклад у постмодерністському просторі / Л. В. Андрейко // Світогляд – Філософія − Релігія : збірник науковий праць. − Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2014. − Вип.7. − С.5-13.
  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/13366
 7. Андрейко Л.В. Фольклорні цитати в постмодернітському тексті як проблема перекладу /Л. Андрейко // Нова філологія: Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 57. – С. 150-155.
  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9959
 8. Андрейко Л.В. Гра з цитатою як проблема перекладу (на матеріалі англомовного перекладу роману Ю.Андруховича «Рекреації» /Л. Андрейко // Наукові записки. – Вип. 36. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія»,2013. – С. 289-293. – Серія «Філологічна».http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9958
 9. Андрейко Л.В. Автоцитати в прозовій творчості Ю. Андруховича як проблема перекладу /Л. Андрейко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2013. – № 14 (273). – С. 6-10. 
  http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11371
 10. Андрейко Л.В. Можливості відтворення інтертекстуальності у перекладі /Л. Андрейко // Гуманітарний вісник. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 249-253. – Серія «Іноземна філологія». http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9923

 

Contacts

Foreign Languages Department
Sumy State University
40000, Petropavlivska Str., 57, Sumy,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2 Rymskogo-Korsakova Str., Sumy, 40007 Ukraine
Main Building, room 1202

Tel.: (0542) 687-787

E-mail: [email protected]

When using materials from the site of the Foreign Languages Department ​​reference to the site is required.

All Rights Reserved.