Важливість вивчення дисциплін для майбутньої професійної діяльності та перспективи працевлаштування.

Володіння іноземною мовою забезпечує ширші професійні перспективи. Знаючи мову, ви зможете влаштуватися в міжнародну компанію, де рівень оплати праці вищий; знайти бізнес-партнерів, інвесторів, замовників на міжнародних виставках; самостійно брати участь у міжнародних конференціях, семінарах і тренінгах, де фахівці високого рівня обговорюють найновіші тенденції в окремих галузях, обмінюються досвідом, розглядають перспективи подальшого розвитку; користуватися англомовними сайтами; провадити переговори з іноземними партнерами; їздити у закордонні відрядження.

АНГЛІЙСЬКА МОВА АКАДЕМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ (Відповідальна за складання регламенту та опису дисциплін - Подолкова С. В.):

Освітній ступінь: аспірант

Напрям підготовки (спеціальність): всі спеціальності

Форма навчання: денна

Характеристика навчальної дисципліни

Семестри викладання

Загальний обсяг, год./кредит.

Аудиторна робота, годин

СРС, годин

Форма контро-лю

Всього

Лекції

Практич-ні

Лаб.

Загалом

IPC

Інд. завдання

Самостійне опрацювання матеріалу

ІІ

150/5

50

-

50

-

100

-

-

100

іспит

Опис програми

Загальною метою викладання англійської мови для аспірантів є підготовка слухачів до ефективної комунікації в академічному та професійному середовищі. Програма націлена на створення такої організації навчального процесу, яка надасть можливість формувати у слухачів загальні академічні та професійно орієнтовані компетенції.

   Курс розрахований на аудиторну роботу під керівництвом викладача, а також значний об’єм самостійної роботи, розподілений на тематичні блоки, охоплюючи один рік навчання. Аспіранти набувають професійно-комунікативні вміння в межах кваліфікаційного рівня В2+ - незалежний професійний користувач у відповідності до національної програми АМПС.

                                                       Завдання дисципліни:

- ознайомити слухачів з базовими вимогами до академічного письма англійською мовою;

- сформувати навички письмової наукової комунікації;

- сформувати вміння віражать ідеї в письмовому вигляді і аргументувати їх;

- навчити прийомам структурування академічних робіт;

- підготувати до написання есе, статей і анотацій;

- сформувати вміння свободно і аргументовано викладати думки з наукової проблеми, використовуючи відповідну лексику на іноземній мові;

- розвивати навички редагування тексту.

Завдання курсу полягає у вдосконаленні та подальшому розвитку знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми, в різних видах мовленнєвої діяльності.

                Зазначене завдання також передбачає розвиток вмінь:

 • формулювання цілей, задач, наукової гіпотези і висновків наукової роботи;
 • оволодіння принципу дотримання відповідного стилю наукової роботи;
 • аналізу і засвоєння ефективних лексичних і граматичних засобів зв’язку між реченнями і параграфами;
 • оволодіння стратегією написання наукових статей англійською мовою, мовними особливостями англійського науковогостилю;
 • написання анотацій та тез доповідей на наукову конференцію;
 • підготувати виступ на науковій конференції;
 • підготувати академічну презентацію наукової роботи

Види робіт: систематичне виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання планів чи конспектів до прочитаного у письмовому вигляді, виклад змісту прослуханого чи прочитаного у письмовому вигляді (в т. ч. у формі анотацій і рефератів, есе), написання доповідей і повідомлень, оформлення інших основних видів документації (заявок на участь у конференції, складання стислого автобіографічного нарису тощо).

Анотування і реферування. Навчання анотуванню і реферуванню іноземною мовою спрямоване на вироблення навичок і вмінь оформлення отримуваної інформації. Анотування і реферування використовується також як засіб контролю розуміння тексту. Практичне заняття з анотування й реферування має навчити передавати зміст, основну ідею тексту, засвоїти  теоретичні засади, такі як призначення, структура та особливості мови  анотації і тези, види анотацій та тез.

Кінцеві навички і вміння мають давати можливість складати іноземною мовою анотації та тези наукових, доповідей, матеріалів дослідження, тощо.

РЕГЛАМЕНТ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА” (англійська, аспіранти) (2019 -  20 навч. рік , ІІ семестр)

 • Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год./ 5 кред.; практичні заняття – 50 год. ІІ семестр – іспит.
 • Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1;
 • Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів.
 1. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

Шкала оцінювання:

       - написання тез для наукової конференціївід 6 до 10 балів;   

 • написання анотації – від 6 до 10 балів;
 • презентація (при позитивному оцінюванні) - від 12 до 20 балів;
 • письмовий опис графіка та діаграми - від 6 до 10 балів ;
 • письмовий іспит – від 30 до 50 балів.
 1. Умови ліквідації заборгованості з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали за модульний цикл рейтинговий бал, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивна оцінка з модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.
 2. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: здійснюється за шкалою оцінювання, зазначеною в п. 4, 5.

Курс «Англійська мова академічного спрямування» викладають: Литвиненко Г.І., Дядечко А.М., Золотова С.Г., Зайцева І.О.

РЕГЛАМЕНТ МОДУЛЬНО-РЕИТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ (англійська), ОКР "Магістр".  061 реклама і зв’язки з громадськістю, журналістика. Загальний обсяг 90 год./3 кред. (2019/20 навч. рік, I семестр) (Відповідальна за складання регламенту та опису дисциплін - Башлак І.А..):

 1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год./ 5 кред.; Практичні заняття – 32 год.   I семестр – Д/З.

 2..Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1; модульних циклів - 2.

 1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів.
 2. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

 I семестр

Складання комплексних модульних контролів - всього 100 балів.

Шкала оцінювання у I модульному циклі I семестру:

 • робота на практичному занятті – від 9 до 15 балів;
 • Тест: Assessment 1: What do we expect from the media? (Survey) (при позитивному оцінюванні) - від 9 до 15 балів;
 • Assessment 2: Principles of Journalism (Composition) (при позитивному оцінюванні) - від 9 до 15 балів.

Шкала оцінювання у II модульному циклі I семестру:

 • робота на практичному занятті – від 9 до 15 балів;
 • Assessment 3: Create a Pitch (при позитивному оцінюванні) - від 9 до 15 балів;
 • Assessment 4: Create a lead for your story. (при позитивному оцінюванні) - від 6до10 балів.
 • Assessment 5. Write an article based on the lead you created in Assessment 4. (при позитивному  оцінюванні) – від  9 до 15

 5Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному оцінюванні):

I семестр (всього 100 балів)

   1-й модульний цикл: (1 модульний контроль) - 27...45 балів.
  2-й модульний цикл: (1 модульний контроль, конференція) - 33... 55 балів.

За наступними посиланнями знаходяться:

5 курс магістри

2 курс, дзв

 КОРОТКИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Іноземна   мова (поглиблений курс) 4-й курс (Відповідальна за складання регламенту та опису дисциплін - Золотова С.Г.):

Метою курсу є забезпечення у студентів-бакалаврів іншомовних комунікативних компетентностей (лінгвістичної та прагматичної) та їх підготовки до участі у тестуванні Європейського зразка на рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності при вступі до магістратури. Курс націлено на задоволення навчальних потреб для здійснення контролю якості набутих знань з читання, як комунікативного вміння, лексичного і граматичного аспектів через використання мови та розуміння мови на слух (аудіювання). Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, та відповідає сферам і тематиці вживання іноземної мови загального вжитку. Під час курсу студенти навчаються читати і розуміти автентичні тексти у визначений проміжок часу, а також через використання мови з'ясувати рівень володіння лексичним і граматичним матеріалом. Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетентності в читанні орієнтуються на різні стратегії: з розумінням основної інформації (skimming), повної інформації (scanning) та детальне опрацювання тексту (extensive reading).

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5 % незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання - до 3 %, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Курс включає значний об'єм самостійної роботи і має кінцевою метою формування у бакалаврів наступних навичок та вмінь:

 • читати (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
 • виокремлювати загальну інформацію та детальну інформацію із текстів, що використовуються в повсякденному спілкуванні;
 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події та інше;
 • визначати структуру тексту і розпізнавати логічні зв'язки між його частинами;
 • встановлювати значення незнайомих слів на основі здогадки;
 • вміти відтворювати зв'язність та послідовність логічних зв'язків у тексті;
 • оволодіти необхідним запасом словникового складу та граматичного матеріалу, вміти аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, та знати основні аспекти словотворення;
 • вміти розуміти основний зміст текстів певної тематики на слух, вибрати необхідну інформацію з прослуханого. Обсяг звучання запропонованих автентичних фрагментів до 2-х хвилин (рівень B1) .
 1. Структура навчальної дисципліни: спеціальності: 1) 131 прикладна механіка, 132 матеріалознавство, 133 галузеве машинобудування, 142 енергетичне машинобудування, 144 теплоенергетика. Загальний обсяг 150 год./5 кред.

   2)  113 прикладна математика, 153 мікро- та наносистемна техніка; 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 171 Електроніка, електронні інформаційні системи.    Загальний обсяг 120 год./4 кред.

   3) 122 комп’ютерні науки. Загальний обсяг 150 год./5 кред.

   4) 061 реклама і зв’язки з громадськістю, журналістика. Загальний обсяг 90 год./3 кред.

   5) 231 соціальна робота. Загальний обсяг 180 год./6 кред.

     Практичні заняття –48 год. Форма контролю – Д/З.

 1. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 2; модульних циклів - 3.
 2. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів.
 3. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

       Складання комплексних модульних контролів - всього 100 балів за семестр:

Шкала оцінювання у I модульному циклі I семестру:

 • робота на практичному занятті – від 9 до 15 балів;
 • тест на аудіювання – від 6 до 10 балів;
 • тест на розуміння прочитаного та вживання лексики - від 12 до 20 балів;

Шкала оцінювання у II модульному циклі I семестру:

 • робота на практичному занятті – від 12 до 20 балів;
 • виконання тесту на перевірку рівня сформованості навичок читання - від 15 до 25 балів;

- тест на аудіювання - від 6 до 10 балів.

Шкала оцінювання у IIІ модульному циклі IІ семестру:

 • робота на практичному занятті – від 18 до 30 балів;
 • тест на аудіювання – від 12 до 20 балів;
 • виконання пробного укомплектованого тесту – від 30 до 50 балів.
 1. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному оцінюванні):
  1-й модульний цикл: (1 модульний контроль) - 27... 45 балів.
  2-й модульний цикл: (1 модульний контроль) - 33... 55 балів.

3-й модульний цикл: (1 модульний контроль) – 60…100 балів.

Назва дисципліни: іноземна мова (англійська)  (Відповідальна за складання регламенту та опису дисципліни - Курочкіна В.С.)

Курс, семестр, спеціальність (ності): 1 курс, 1 та 2 семестри.

229 Громадське здоров’я;  014.08 Середня освіта (Фізика); 113 Прикладна математика;

122 Комп’ютерні науки; 125 Кібербезпека; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 153 Мікро- та наносистемна техніка;

171 Електроніка; 172 Телекомунікації та радіотехніка; 133 Галузеве машинобудування;

028 Менеджмент соціокультурної діяльності; 053 Психологія; 061 Журналістика;

231 Соціальна робота; 101 Екологія; 102 Хімія; 131 Прикладна механіка; 132 Матеріалознавство;

133 Галузеве машинобудування; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика;

183 Технології захисту навколишнього середовища.

Години, кредити: загальний обсяг годин за два семестри – 150 годин, 5 кредитів (за 2 семестри) / 5 кред. Пр. заняття – 32 заняття (64 год.).

Короткий опис дисципліни:

Предметом навчальної дисципліни «Іноземна мова» є мовний (фонетика, граматика та лексика англійської мови) та мовленнєвий (за видами мовленнєвої діяльності) матеріал за професійним спрямуванням. Метою викладання курсу є формування професійно-орієнтованої англомовної комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності, що дозволить спілкування в особистісній, суспільній та професійно-орієнтованій сферах.

Знання та навички, які вона дає: розуміти основну ідею складного тексту; створити чіткий, детальний і логічно структурований текст у вигляді твору або есе з широкого кола питань; розуміти більшу частину розмови носіїв мови.

Методи навчання: Метод проектів  (Project Method); Лексичний метод (Lexical Approach); Метод функцій (Functional Approach); Комунікативні методи (Communicative Approaches); Граматико-перекладний підхід (Grammar-Translation Approach)

Види робіт: індивідуальні, парні, групові форми навчальної діяльності; пізнавально–творчі завдання; інтерактивні вправи; письмові завдання; проектні завдання (презентації).

РЕГЛАМЕНТ (2019 / 2020 навч. рік, І – ІI семестри)

 Форма контролю: І сем. – ПМК; II сем. – ПМК.

 1. II. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 2; модульних циклів – 4.

III.      Шкала оцінювання з навчальної дисципліни (за семестр):

R = 100 балів.

 1. IV. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи (за 2 семестри, 4 модульних циклів):

Осінній семестр

Модульний цикл 1

Вид роботи

Кількість балів

Примітки

Classroom activity

15

Homework

Speaking

10

English for Students of Technology and Economics (Auxiliary textbook -  NEF pre-interm., units 1, 2)

Test 1

10

Grammar  + Reading

Individual reading

5

Coursebook / Internet (reading, translation, active vocabulary, answering questions)

Усього за модульний цикл

40

 

Модульний цикл 2

Вид роботи

Кількість балів

Примітки

Classroom activity

15

Homework

Speaking

10

English for Students of Technology and Economics (Auxiliary textbook -  NEF pre-interm., units 3, 4)

Final Test 1 (Test 2)

20

Grammar + Reading

Academic vocabulary

15

www.ieltsbuddy.com

Усього за модульний цикл

60

 

Усього за семестр

100

 

Весняний семестр

Модульний цикл 1

Вид роботи

Кількість балів

Примітки

Classroom activity

15

Homework

Speaking

10

English for Students of Technology and Economics ( Auxiliary textbook -  NEF pre-interm., units 5, 8)

Test 3

10

Grammar + Reading

Individual reading

5

Coursebook / Internet (reading, translation, active vocabulary, answering questions)

Усього за модульний цикл

40

 

Модульний цикл 2

Вид роботи

Кількість балів

Примітки

Classroom activity

15

Homework

Speaking

10

English for Students of Technology and Economics (Auxiliary textbook -  NEF pre-interm., units 5, 6, 8)

Final Test 2 (Test 4)

20

Grammar + Reading

Writing

5

Writing Letters (formal)

Oral Presentation

10

Coursebook / Internet (reading, translation, active vocabulary, answering questions); presenting information)

Усього за модульний цикл

60

 

Усього за семестр

100

 

 Список викладачів кафедри іноземних мов, що працюють на 1 курсі

ЕлІТ:

 1. Дядечко А.М. - ІТ-91/2; ІН-91/1
 2. Плохута Т.М. - ЕП-91/ ЕФ-91; ЕТ-91, КБ-91
 3. Морозова І.А. - ТК-91; ІН-92
 4. Башлак І.А. - СУ-91/2
 5. Міхно С.В. - ІН-91/2
 6. Подолкова С.В. - ПМ-91
 7. Курочкіна В.С. - ФЕ-91
 8. Муліна Н.І. - ЕС-91; СУ-91/1; ІТ-91/1
 9. Початко Т.В. - ІТ-92
 10. Гладченко О.Р. – ІН-93

ТеСЕТ:

 1. Башлак І.А. - ТС-91/1
 2. Зайцева І.О. - ІМ-91; І-92
 3. Морозова І.А. - ОС-91; МБ-91

ІФСК:

 1. Подолкова С.В. - КД-91; ЖТ-91/2
 2. Плохута Т.М. - ПЛ-91/1
 3. Початко Т.В. - ЖТ-91/1
 4. Гладченко О.Р. - ПЛ-91/2

 

Англійська мова для студентів медичного інституту (Відповідальна за складання регламенту та опису дисциплін - Козаченко Ю.С.). Всі регламенти і описи дисциплін знаходяться за наступним посиланням: Англійська мова. Медичний інститут

 

 Програма вивчення навчальної дисципліни "Латинська мова та основи медичної термінології" (Відповідальна за складання регламенту та опису дисциплін - Нефедченко О. І.) складена відповідно до Стандарту вищої освіти України магістрів

галузі знань               22 "Охорона здоров'я"

спеціальності                        222 "Медицина"

Навчальна дисципліна "Латинська мова та основи медичної термінології" викладається для студентів першого курсу протягом двох семестрів. Перший семестр включає 2 кредити, 3 змістових модулі та 1 підсумковий модульний контроль. Другий семестр складається із 2 кредитів, 2 змістових модулів. Загальна кількість годин 120 - (38 аудиторних і 82 годин самостійної роботи студента).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є увесь комплекс греко-латинських лексичних одиниць, що є основою для побудови анатомічної, гістологічної, клінічної, фармацевтичної, хімічної, медико-техничної термінології та граматичні принципи терминоутворення.

Вивчення латинської мови базується на знанні рідної та іноземних мов. Інтегрується в процесі вивчання з кафедрами анатомії, гістології, біології, загальної хімії, фармакології в обсязі, необхідному для розуміння та засвоєння термінів вищезгаданих дисциплін.

Метою вивчення навчальної дисципліни "Латинська мова та основи медичної термінології" є засвоєння нормативної граматики латинської мови і базової лексики. Кінцевою метою є грамотне використання греко-латинських анатомо-гістологічних, фармацевтичних та клінічних термінів в практичної діяльності фахівця.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Латинська мова та основи медичної термінології" є оволодіння навичками орфографії, фонетики, нормативної граматики, засвоєння лексичного матеріалу.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години 4 кредити 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 4

Галузь знать

22 "Охорона здоровя" Напрям підготовки

222 "Медицина"

Нормативна

Модулів - 2

Спеціальність:

222 "Медицина"

Рік підготовки

Змістових модулів - 5

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Семестр

І -ий, II - ий

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -38

самостійної роботи

 студента - 42

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Практичні – 38

Самостійна робота - 82

Вид контролю – д/з

Викладачі: Козаченко Ю.С., Міхно С.В., Нефедченко О.І., Симоненко Н.О.

Програма вивчення навчальної дисципліни "Латинська мова та основи медичної термінології" складена відповідно до Стандарту вищої освіти України магістрів

галузі знань        22 "Охорона здоров'я"

спеціальності                 221 "Стоматологія"

Навчальна дисципліна "Латинська мова та основи медичної термінології" викладається для студентів першого курсу протягом одного семестру. Навчальний семестр включає 3 кредити, 5 змістових модулів та 1 підсумковий модульний контроль. (36 год. аудиторних і 54 години самостійної роботи студента).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є увесь комплекс греко-латинських лексичних одиниць, що є основою для побудови анатомічної, гістологічної, клінічної, фармацевтичної, хімічної, медико-техничної термінології та граматичні принципи терминоутворення.

Вивчення латинської мови базується на знанні рідної та іноземних мов. Інтегрується в процесі вивчання з кафедрами анатомії, гістології, біології, загальної хімії, фармакології в обсязі, необхідному для розуміння та засвоєння термінів вищезгаданих дисциплін.

Метою вивчення навчальної дисципліни "Латинська мова та основи медичної термінології" є засвоєння нормативної граматики латинської мови і базової лексики. Кінцевою метою є грамотне використання греко-латинських анатомо-гістологічних, фармацевтичних та клінічних термінів в практичної діяльності фахівця.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредити 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знать

22 "Охорона здоровя" Напрям підготовки

222 "Медицина"

Нормативна

Модулів - 2

Спеціальність:

221 "Стоматологія"

Рік підготовки

Змістових модулів - 5

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Семестр

І -ий

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -36

самостійної роботи

 студента - 54

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Практичні - 36 Самостійна робота - 54

Вид контролю – д/з

 Викладачі: Міхно С.В., Нефедченко О.І.

 

Регламенти дисциплін однакові для усіх мов (німецької, французської та англійської)

 

 

При використанні матеріалів з сайту кафедри іноземних мов посилання на ресурс обов'язкове.

All Rights Reserved.