Статті

Плохута Тетяна Миколаївна

Кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри іноземних мов СумДУ

Біографічна інформація

  • 1993 – 1998: Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, Україна
  • 1998 – 2009: викладач іноземних мов СумДУ
  • 2009 – 2012: аспірантура, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, кафедра педагогічної творчості та освітніх технологій
  • 2014: кандидат педагогічних наук, спеціальність «Теорія навчання»
  • 2015 – дотепер: старший викладач кафедри іноземних мов СумДУ

Наукові інтереси

  • Теорія навчання, педагогіка вищої школи, педагогічне вимірювання, педагогічна діагностика, тестування, самостійна пізнавально-творча діяльність студентів
  • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук«Тестовий контроль як засіб діагностики самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів у навчанні гуманітарних дисциплін»

Основні публікації останніх років

Статті в наукових фахових виданнях:
Науково-технологічні основи тестування навчальних досягнень студентів. Педагогічні науки : Збірник наукових праць. Ч. 3. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 252–262.

Евристичне тестове завдання як ефективний засіб діагностики й оцінювання самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів / Т. М. Плохута // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Збірник наукових праць. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 97–107.

Тести креативності і діагностика пізнавально-творчої діяльності студентів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – № 6–7. – Суми : СумДПУ, 2011. – С. 244–251.

Педагогічна діагностика у сучасному дидактичному процесі ВНЗ. Проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – Випуск 4. – Частина 2. – С. 22–27.

Діагностичні критерії об’єктивного оцінювання виконання евристичних тестових завдань. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. № 5 (25). – С.149–153.

Самостійна пізнавально-творча діяльність студентів з позиції критеріально-діагностичного підходу. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Збірник наукових праць. – Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 99–107.

Дидактична модель комплексного тестового контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 10.– Полтава, 2012. – Серія «Педагогічні науки». – С. 229–235.

Застосування методу «внутрішнього діалогу» для розв’язання евристичних тестових завдань. Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць. – Харків : Вид-во Віровець А. П. «Апостроф», 2012. – Вип. 41. – С. 60–68.

Статті в інших виданнях

Теоретичні засади комп’ютерного тестування навчальних досягнень студентів. Славянская педагогическая культура: научно-теоретический журнал МСАО им. Я. А. Коменского. Бендеры, 2010. – № 9. С. 199202.

Монографії

Тестова діагностика самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів у навчанні гуманітарних дисциплін. Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті: [монографія] / [за ред. проф. М.О. Лазарєва ]. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 324‑344.

Технологія комплексного тестового контролю самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів. Пізнавально-творча самореалізація особистості в евристичній освіті : [монографія] / [за ред. проф. М.О. Лазарєва ]. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 235‑254.  

Методичні розробки

Робочий зошит з німецької мови  : для студ. І курсу немовних спеціальностей заочної форми навчання. ‑ Суми : СумДУ, 2007. ‑ 61 с.
Робочий зошит з німецької мови  : для студ. ІІ курсу заочної форми навчання. ‑ Суми : СумДУ, 2008. ‑ 54 с.

Збірник англомовних текстів та вправ до них для студентів спеціальності «інформатика». ‑ Суми : СумДУ, 2009. ‑ 62 с.

Методичні вказівки до організації самостійної пізнавально-творчої роботи. «Англомовна презентація». ‑ Суми : СумДУ, 2010. – 36 с.
Тестові завдання з мінімального рівня підготовки студентів I курсу з німецької мови (з граматичним довідником). ‑ Суми : СумДУ, 2014. ‑ 51 с.

Для студентів (методичні матеріали)

TRAINING TEST (MODALS, CONDITIONS)

Training test 2 (sport)

Контакти

Адреса: Кафедра іноземних мов (ауд.1204)

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2

Суми

Україна 40007

e-mail: tanyaplokhuta@ukr.net

Телефон: +380668632446