Статті

Козаченко Юлія Сергіївна

Кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри іноземних мов СумДУ

Біографічна інформація

 • 2006 – 2011: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
 • 2010 – 2011: Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 • 2011 – 2014: викладач іноземних мов Сумського медичного коледжу
 • 2014 – дотепер: викладач іноземних мов СумДУ
 • 2012 – 2016: аспірантура, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, кафедра педагогіки
 • 2016: кандидат педагогічних наук, спеціальність «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Наукові інтереси

 • Порівняльна педагогіка, педагогіка вищої школи, методика навчання комунікативної майстерності, комунікативне мистецтво, сучасні форми, методи та прийоми навчання у формуванні комунікативної культури.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Організаційно-педагогічні основи формування комунікативної культури студентів медичних коледжів у Великій Британії та США»

Основні публікації:

 1. Аналіз сучасного стану медичної освіти у коледжах Великої Британії / Ю. С. Гребеник // Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации : материалы второй международной научно-практической конференции. Часть 1 / отв. ред. В. М. Ефимова. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – С. 114–118.
 2. Вітчизняний досвід підготовки майбутніх медиків / Ю. С. Гребеник // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 3. – С. 176–180.
 3. Зміст формування комунікативної культури майбутніх медичних працівників у медичних коледжах США / Ю. С. Гребеник // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology: by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe. – Budapest, 2014. – II (18), Issue 37. – C. 49–52.
 4. Коммуникативная направленность учебных программ при подготовке медицинских сестер США / Ю. С. Гребеник // Образование XXI века : сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Витебск : ВГМУ, 2014. – С.463-465.
 5. Коммуникативное воспитание студентов медицинского колледжа / Ю. С. Гребеник // Профессиональное образование сегодня: поиск, творчество, инновации : материалы межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посв. 80-летию медколледжа НИУ «БелГУ» (г. Белгород, апрель 2012 г.) / Отв. ред. В. В. Кривецкий. – Белгород : ИПК НИУ «БелГУ», 2012. – С. 234–235.
 6. Комунікативна культура студента медичного коледжу як складова професійних якостей медичного працівника / Ю. С. Гребеник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 205–213.
 7. Комунікативна підготовка медичних сестер Великої Британії / Ю. С. Гребеник // Конкурентноспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи : матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції / за ред. Саух І. В. – Житомир : Вид-во ЖФ КІБІТ, 2014. – С. 40–41.
 8. Комунікативна підготовка медичних сестер рівня RN та LPN у США / Ю. С. Гребеник // Гуманітарні науки та освіта у XXI ст. : матеріали VII Міжнар. читань пам’яті М. Матусовського – Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 10–11 квіт., 2014 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2014. – С. 38–40.
 9. Комунікативна підготовка медичних сестер США для роботи з пацієнтами похилого віку / Ю. С. Гребеник // Освітній простір України : науковий журнал. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2014. – Випуск 4. – С. 86–91.
 10. Комунікативний метод у навчанні студентів медичних коледжів на заняттях з іноземної мови / Ю. С. Гребеник // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали міжн. науково-практ. конф., 17–18 жовтня 2013 р., м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013 – Ч. 2. – С. 47–50.
 11. Культурна компетентність при підготовці медсестер-бакалаврів у США / Ю. С. Гребеник // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25 квітня 2014 р. ; у 2-х т. / Редкол.: І. І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К. : Вид-во Європейського університету, 2014. – Т. 1. – С. 74–77.
 12. Організація самостійної роботи студентів медичного коледжу / Ю. С. Гребеник // Використання новітніх технологій навчання як важливого чинника підвищення якості підготовки та розвитку особистості медичного спеціаліста :збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Суми : Сумський базовий медичний коледж, 2012. – С. 117–120.
 13. Особливості комунікативної підготовки студентів медичних коледжів США для роботи з психічнохворими пацієнтами / Ю. С. Гребеник // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України). – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2014. – Випуск 17 (2−2014). – С. 148–152.
 14. Особливості підготовки медичних сестер у Великій Британії та США / Ю. С. Гребеник // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми,
  21–22 листопада 2013 р.). – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 41–44.
 15. Особливості підготовки медичних сестер у Великій Британії, США та Україні / Ю. С. Гребеник // Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С. 133–135.
 16. Особливості підготовки медичних сестер у медичних коледжах України / Ю. С. Гребеник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2012 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 251.
 17. Переваги інформаційно-освітнього простору при підготовці студентів медичних коледжів Сполученого Королівства / Ю. С. Гребеник // Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Єдиний інформаційний простір: стратегії інноваційного розвитку освітньої галузі» (16 жовтня 2014 р.). – Дніпропетровськ : Вид-во «Інновація», 2014. – С. 52–53.
 18. Порівняльний аналіз сучасного стану підготовки студентів медичних коледжів України та США / Ю. С. Гребеник // Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (26–27 вересня 2013 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2013. – Ч. 1. – С. 37–40.
 19. Проблема виховання комунікативної культури молоді у творчій спадщині А. С. Макаренка / Ю. С. Гребеник // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11–12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 251–253.
 20. Сучасний стан медичної освіти США / Ю. С. Гребеник // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія «Педагогіка і психологія» : збірник статей (Кримський гуманітарний університет). – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Випуск 41, частина 3. – С. 28–33.
 21. Сучасні тенденції формування комунікативної культури студентів у медичних коледжах Великої Британії та США / Ю. С. Гребеник // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал. – Київ-Умань : ФОП Жовтий О.О., квітень–червень 2013. − №2 (16). – С. 180–185.
 22. Формування комунікативної культури студентів медичних коледжів у Великій Британії та США: організаційно-педагогічні основи : [Монографія] / Юлія Гребеник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2015. – 200 с.