Статті

Усенко Наталія Миколаївна

У 2001р. закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. З 2002р. працюю викладачем в СумДУ на кафедрі іноземних мов. З 2006р. по 2009р. навчалася в аспірантурі Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. У 2016р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування пізнавальної самостійності старшокласників в евристичному навчанні» за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. На даний час викладаю англійську мову на кафедрі іноземних мов СумДУ для студентів різних спеціальностей.

Наукові інтереси:

  • Формування пізнавальної самостійності студентів в евристичному навчанні іноземних мов.
  • Самостійна робота студентів з англійської мови.

Наукові публікації:

  1. Усенко Н.М. Пізнавальна самостійність як показник самореалізації особистості / Н.М. Усенко // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Частина четверта. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С.82 − 89.
  2. Усенко Н.М. Евристичне навчання – важливий дидактичний чинник у формуванні пізнавальної самостійності учнів / Н.М. Усенко // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Частина третя. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – С.260 − 266.
  3. Усенко Н.М. Пізнавальна самостійність учнів у контексті сучасної гуманістичної освіти / Н.М. Усенко // Збірник наукових праць. Частина перша. – Умань, 2008. – С. 212 − 216.
  4. Усенко Н.М. Самостійна робота учнів в евристичному навчанні / Н.М. Усенко // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Частина четверта. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – С. 167 − 175.
  5. Усенко Н.М. Педагогічні умови формування пізнавальної самостійності старшокласників в евристичному навчанні / Н.М. Усенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В.І. Євдокимова і проф. О.М. Микитюка / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Випуск 31. – Харків, 2009. – С. 187 − 195.
  6. Усенко Н.М. Організація самостійної роботи школярів на мотиваційно-цільовому та операційному етапах евристичної технології навчання / Н.М. Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. − № 3 (5). − С.140 − 148.
  7. Усенко Н.М. Механізми творчої діяльності у формуванні пізнавальної самостійності старшокласників / Н.М. Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – № 4 – 5 (14 − 15). − С. 262 − 270.
  8. Усенко Н.М. Евристичне навчання гуманітарних дисциплін як чинник становлення пізнавальної самостійності учнів / Н.М. Усенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В.І. Євдокимова і проф. О.М. Микитюка / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. Випуск 35. – Харків, 2011. – С. 186 – 194.

9. Усенко Н.Н. Формирование познавательной самостоятельности старшеклассников в процессеэвристического освоения новых знаний/ Н.М. Усенко // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3 (36). Том 13. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 43 − 49.

10. Усенко Н.М. Формування пізнавальної самостійності студентів в евристичному навчанні іноземних мов / Н.М. Усенко //

Матеріали науково-практичних конференцій:

11. Усенко Н.М. Формування пізнавальної самостійності у процесі вивчення іноземної мови / Н.М.Усенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: матер. міжнар. наук.-метод. конф. (м. Суми, 22 – 24 квітня 2008р.) – Суми, 2008. – С. 117 −118.

12. Усенко Н.М. Гуманістичне особистісно зорієнтоване евристичне навчання як чинник становлення пізнавальної самостійності особистості учня / Н.М. Усенко // Гуманізм та освіта: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 10 – 12 червня 2008р.) – Вінниця, 2008.

http: // conf. vstu. edu. ua / humed.

13. Усенко Н.М.Творча складова пізнавальної самостійності учнів в евристичній навчальній діяльності / Н.М. Усенко// Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 – 15 травня 2009р.) – К., 2009. – С. 198 – 200.

14. Усенко Н.М. Формування пізнавальної самостійності учнівпри виконанні самостійних робіт евристичного характеру / Н.М. Усенко// Полікультурний слов’янський освітній простір: шляхи та форми інтеграції: матер. міжнар. наук.-практ. конгресу: ІХ Слов’янські педагогічні читання (м. Одеса, 6 − 7 вересня 2010р.) – Одеса, 2010. – С.217 − 219.

15. Усенко Н.М. Організація самостійної роботи в евристичному навчанні іноземної мови / Н.М. Усенко // Наук.-теор. конф. викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету (м. Суми, 19 – 24 квітня 2010р.) – Суми, 2010. – С. 15.

16. Усенко Н.М. Евристична технологія на уроках літератури / Н.М. Усенко// Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 27 − 28 жовтня 2010р.) – Суми: Університетська книга, 2010. – С.123 − 124.

17. Усенко Н.М. Формування пізнавальної самостійності учнів засобами евристичного навчання / Н.М. Усенко// Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування: матер. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (м. Суми, 20 − 21 квітня 2011р.) – Суми, 2011. – С. 284 – 286.

18. Усенко Н.М. Дидактичні умови формування пізнавальної самостійності студентів в евристичному навчанні / Н.М. Усенко// Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матер. Всеукр. наук. конф. викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій (м. Суми, 19 – 20 квітня 2012р.) – Суми, 2012. – С. 18 – 19.

19. Усенко Н.М. Інноваційність евристичного навчання у формуванні пізнавальної самостійності учнів / Н.М. Усенко// Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний виміри: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Суми, 2 квітня 2012р. ) – Суми: Університетська книга, 2012. – С. 195 – 197.

20. Усенко Н.М. Фінальні освітні продукти як результат евристично- пізнавальної діяльності старшокласників/ Н.М. Усенко// Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів: : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 25 листопада – 5 грудня 2015 р. – Київ, 2015. – С. 117 − 120.

Публікації в міжнародних виданнях:

1. Усенко Н.М. Самостійне створення фінальних освітніх продуктів у пізнавально-творчій діяльності старшокласників / Н.М. Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – № 7(41). − С. 370 − 380.

2. Усенко Н.М. Особливості педагогічних умов формування пізнавальної самостійності старшокласників в евристичному освоєнні гуманітарних дисциплін / Н.М. Усенко // Научные труды SWorld. – Выпуск 2 (39). Том 11. – Иваново: Научный мир, 2015. – С. 26 − 33.

3. Усенко Н.М. Електронні засоби в евристичному навчанні іноземних мов / Н.М. Усенко// Научные труды SWorld

Методичні розробки:

1. 3463 Збірник завдань з розвитку навичок читання спеціальної літератури для студентів 5 курсу факультету ЕЛІТ (Г. І. Литвиненко, Н. М. Усенко) 2012 р.

2. 3756 Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальностей «Холодильні машини і установки», «Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка» (С. В. Міхно, Н. М. Усенко) 2014 р.

3. Термінологічний словник для електротехнічних та електронних спеціальностей.

Навчальні матеріали для студентів:

Тести

http://elearning.sumdu.edu.ua/s/ff-9e3

http://elearning.sumdu.edu.ua/s/a6-9ob

Инженеры