Мальована Ніна Володимирівна

 старший викладач кафедри іноземних мов СумДУ, стаж роботи 19 років.

1999 р.- закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка , має диплом спеціаліста англійської і німецької мови та зарубіжної літератури.

2011 р. - стажування з методики викладання англійської мови. Великобританія, Істборн.

2012 р. - закінчила аспірантуру при Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, спеціальність 09.00.10.

2013 р. - захист дисертації та присудження наукового ступеня кандидата філософських наук.

2014 р. - отримання сертифіката європейського зразка про вищу освіту.

2015р.- старший викладач кафедри іноземних мов СумДУ.

2013- 2018 р.р. - виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи. Керує науковою роботою студентів при Лінгвістичному науково-методичному центрі (ЛНМЦ) кафедри та готує магістрів до захисту дипломних робіт англійською мовою та студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з англійської мови.

Список основних опублікованих праць. 

 1.Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Мальована Н. В. Мова як предмет філософського аналізу: досвід аналітичної філософії / Н. В. Мальована // Науковий вісник. Серія «Філософія» / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 35. – С. 69–76.

2. Мальована Н. В. Мова як загальний чинник формування української нації / Н. В. Мальована // Гілея. Науковий вісник: Зб. наук. праць / Шеф-ред. В. П. Андрущенко. – Вип. 53(№10). – К., 2011. – С. 246–251.

3. Мальована Н.В. Мовна культура як чинник соціалізації молоді / Н. В. Мальована // Науковий вісник. Серія «Філософія» / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. ,  – Вип. 38. – С. 118–128.

4. Мальована Н.В. Відображення густативної лексики у мовній картині світу (на матеріалі німецької та англійських мов) / Н. В. Мальована// Науковий журнал. Філологічні трактати. / Сумський державний університет. – Суми: СумДУ, 2013. –Том 5( № 2). – С.123-129

5. Мальована Н.В. Шляхи і манівці розвитку української наукової термінології  (науково-природничий аспект)  / Н. В. Мальована// Збірник наукових праць. Світогляд - Філософія –Релігія./Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України ». – Суми: УАБС НБУ, 2015.  –  Вип.8.– С. 247- 258

6. Maliovana N.V. English as a Lingua Franca in intercultural business communication / N.V. Maliovana // Збірник наукових праць. Світогляд - Філософія –Релігія./ Сумський державний університет. / За заг. редакцією д-ра філ.наук, проф. І.П. Мозгового.  – Суми: СумДУ, 2017. – Вип.12.1-200 – С.162-167.

 2.Тези і матеріали конференцій:

 6. Мальована Н.В. Глобальне поширення Lingua Franca в освітньому просторі / Н. В. Мальована // «Освіта і доля нації». Перспективи та орієнтири розвитку українського суспільства: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (21–22 травня 2011 р.) / Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2011 –
С. 132–133.

7. Мальована Н. В. / Мова – найважливіший засіб спілкування, основа, на якій вибудовуються міжлюдські стосунки й соціальна структура суспільства / Н. В. Мальована // «Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації»: Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (28–30 січня 2011 р.) / Кримський інститут бізнесу, консалтингово-конфліктологічний центр, центр розвитку освіти, науки та інновацій. – Ялта, 2011. – С. 53–56.

8. Мальована Н. В./ Глобалізація і мовне національне виховання/

Н. В. Мальована // «Освіта та наука в умовах глобальних викликів»: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (10–12 червня 2011 р.) / Міністерство освіти та науки Автономної Республіки Крим, центр розвитку освіти, науки та інновацій, Самарський інститут бізнесу та управління, Кримський інститут бізнесу. – Судак, 2011. – С. 81–84.

9. Мальована Н. В./ Словотвірна мотивація в колі суміжних явищ/

Н. В. Мальована //  Матеріали  наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка , Суми,  2012 рік.,- 280c. –  C.36-37.

10. Мальована Н. В./ The Effective and Balanced English Lesson Planning / Н. В. Мальована // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 175

11. Мальована Н. В./ The Use of Project Method in Studying English / Н. В. Мальована// Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 170

12. Мальована Н.В. Culture gaps and non-verbal communication/ Н. В. Мальована// Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 21 квітня 2016 р. — Київ “ Кафедра ” , 2016. — С.59-61

13. Мальована Н.В., Сахно П.І. ,Бондаренко І.В. “The features of the    representative system of the person as a psychological aspect of manipulation”/ Н. В. Мальована , П.І. Сахно , І.В. Бондаренко// Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 24-25 лютого 2017 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – C.131-134

14. Мальована Н.В. FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND SOCIAL MEDIA/ Н. В. Мальована//Україна-Польща: економічні та соціальні виклики 2030: електронний збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної конференції (Варшава, Польська Республіка, 30.06 – 02.07.2017). – Варшава, 2017. – C.14-17

 3. За авторством студентів під науковим керівництвом викладача :

 1. Гапон В., гр. EL31/1 Robots in Medicine/ В.Гапон // Матеріали VІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції лінгвістичного науково- методичного центру кафедри іноземних мов «To live in a safer world”.‑ Cуми: СумДУ, 2014. ‑  С.104

2. Марін М., гр.М32 Sustainable Economic Development/ М. Марін // Матеріали VІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції лінгвістичного науково- методичного центру кафедри іноземних мов «To live in a safer world”.‑ Cуми: СумДУ, 2014. ‑ С. 72

3. Козаченко О., гр М32 Англійська в умовах глобалізації/ О. Козаченко //  Матеріали VІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції лінгвістичного науково- методичного центру кафедри іноземних мов «To live in a safer world”.‑ Cуми: СумДУ, 2014. ‑ С. 7

4. Краснобаєва А., гр. М 32  Мова – фундамент нашого життя/ А. Краснобаєва // Матеріали VІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції лінгвістичного науково- методичного центру кафедри іноземних мов «To live in a safer world”.‑ Cуми: СумДУ, 2014. ‑ С. 12

5. Босенко В., гр. EL31/1 Alternative Energy Sources/ В. Босенко // Матеріали VІІІ Міжвузівської науково-практичної конференції лінгвістичного науково- методичного центру кафедри іноземних мов «To live in a safer world”.‑ Cуми: СумДУ, 2014. ‑  С. 34

 4. Навчально - методичні роботи:

 1. Навчальний посібник для студентів – практикантів та починаючих вчителів : “ English Teacher’s Reference Companion”, Рижкова Л.І., Мальована Н.В., Зарудна Т.В.,  видавництво Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка,2011. –C.176

2. Науково-методичний посібник : « Love Story » in Detail (завдання з аналітичного читання за романом Еріка Сігала « Історія кохання» ), Мальована Н.В.,Вид-во Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012.– C.136

3. 3701 Збірник текстів та завдань з англійської мови (Електронний ресурс)/ Н.В.Мальована; для студ. 1-го курсу спец. «Журналістика»  і  « PR»  денної форми навчання.- Електронне видання каф. іноземних мов. – Суми: СумДу, 2014. – C.23

4. 3802 Improve Your Reading Skills. Удосконалюйте навички читання англійською мовою (Електронний ресурс):збірник текстів та вправ до них за темою  «Education» для студ.1 курсу денної форми навчання/ Н.В. Мальована, О.І.Нефедченко. –  Електронне видання каф іноземних мов. – Суми: Сум Ду, 2014. – C.34

5. Навчальний посібник (анг.мовою): “ У світі масової інформації ” Мальована Н.В., Нефедченко О.І. – Суми: СумДу, 2017.– C.110